Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Komite for kultur og medborgarskap

Komite for kultur og medborgarskap

Det politiske arbeidet på nivået under kommunestyret skal vere organisert som kommunestyrekomitear. Komiteane er saksførebuande organ for kommunestyret utan vedtaksmynde.

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for komiteen.

Komiteane skal halde seg best mogleg oppdatert om korleis kommunen løyser sine oppgåver innan komiteen sitt ansvarsområde og bidra til ei mest mogleg open, rasjonell og tidsmessig forvalting av desse oppgåvene. Komiteane har ansvar for å spørre etter, og evaluere effekt av vedtak som er gjort innanfor sine saksområde.

Komite for kultur og medborgarskap har 17 medlemmar. Kari Grindvik (V) er leiar og Arnt-Ove Tenfjord (KrF) nestleiar for komiteen.

Kjerneoppgåver er knytt til å bygge fellesskap, og komiteen sine oppgåver omfattar ulike tenester på kulturfeltet, idrett og friluftsliv, kulturbygg, nærmiljøutvikling, frivillig arbeid/frivilligsentralar, innbyggartorg, flyktning og integrering.

Ansvarsområde:

By- og stadutvikling
Nærmiljø
Folkehelse og førebyggande arbeid
Frivillig arbeid
Lag og foreiningar
Kommunale parkar, friområde, idrettsanlegg og gravplassar
Bibliotek
Kino
Kultur (kulturarrangement og anna kunst og kultur) og kulturbygg
Kulturminne, som vern og omsynssoner

Til toppen