Eldreråd

Eldreråd

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for eldre, til handsaming. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Alle saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.  
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Saker som gjeld enkeltpersonar skal rådet derimot ikkje behandle 
Rådet har mynde slik det går fram av vedteke reglement for rådsorgana.

Eldrerådet har 11 medlemmar og 13 varamedlemmar valde i rekkefølgje. 

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for eldreråd.

Til toppen