Byggesøknad for einebustad, rekkehus eller anneks

Dersom du skal bygge eller rive ein bustad, kan du ikkje sende byggesøknad sjølv. Søknaden må utarbeidast av fagfolk (ansvarleg søkar). 

Di rolle i byggesaka er å vere tiltakshavar. Det inneber at du eig tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring blir også overlate til fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Føretaka må erklære ansvarsrett. 

Direktoratet for byggkvalitet har lista opp firma med sentral godkjenning.  

Ansvarleg for tenesta