Byggesøknad for bod, uthus, veksthus eller dukkestue

Byggesøknad for bod, uthus, veksthus eller dukkestue

Kva du kan gjere på eigedommen din kjem an på kva reglar som gjeld for eigedomen. Sjølv om du slepp å søke, er det ditt ansvar at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplanar.

Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og reglar. Du bør derfor finne ut kva reguleringsreglar som gjeld for eigedomen din.
Desse tiltaka er frittliggande bygg for oppbevaring av blant anna utstyr. Desse bygningane skal ikkje brukast til bustad.

Må du søke? 

Nokre frittliggande bygg må du søke om. Ut i frå om området er regulert, og gjennom relevante spørsmål om endringa du har tenkt å gjere, får du svar på om du må søke eller ikkje.  

Sjekk om du må søke 

Du treng ikkje sende byggesøknad dersom  

  • samla bruksareal (BRA) eller utbygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter 
  • det er over 1 m til nabogrensa 
  • bygninga blir oppført med tilstrekkeleg avstand frå offentleg regulert veg (kor nær vegen du kan plassere bygget, avhenger av om det er regulert byggegrense i reguleringsplanen eller ikkje). 
  • maks gesimshøgde er 3,0 m og maks mønehøgde er 4,0 m.  
  • bygget er frittliggande, på éin etasje og utan kjellar
  • du ikkje overskrid kor mykje du har lov til å bygge på eigedommen din. Du kan finne ut kor stort du kan bygge gjennom rettleiaren til direktoratet for byggkvalitet.
  • bygget ikkje blir plassert i konflikt med offentlege vass- og avløpsledningar

Send melding når du er ferdig - sjølv om du ikkje må søke

Du må informere kommunen om plassering av tiltaket når det er ferdigstilt, slik at plasseringa blir ført inn i kommunens kartgrunnlag.

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 

Du kan sende byggesøknad på eigahand dersom 

  • samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygget er maks ein etasje høg (bygget kan i tillegg ha kjellar) 

Søk på eigahand 

Du må sende byggesøknad med hjelp frå fagfolk dersom 

  • Bygget er over 70 kvadratmeter eller skal brukast til å bu i.  

I slike byggesaker er det krav om at du brukar ansvarleg søkar som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarleg søkar kan vere eit føretak sett saman av for eksempel byggmeister, entreprenør eller arkitekt som skal ha kunnskap om plan- og bygningslova og forskriftene. Ansvarleg søkar må erklære ansvar og ha kompetanse til å gjennomføre søknadsprosessen. 

Finn føretak med sentral godkjenning her. 

Slik søker du på eigahand

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen