Søkje kommunal utleigebustad

Søkje kommunal utleigebustad

Du kan søkje om å leige ein kommunal bustad om du ikkje klarer å skaffe deg ein eigna bustad sjølv, eller med hjelp frå andre eventuelt annan offentleg hjelp. Du kan òg søkje om kommunal bustad om du treng spesiell tilpassing på grunn av alder eller ei form for funksjonsnedsetting.

Kommunal bustad er eit mellombels tilbod. Du kan bruke tida du leige bustad til å planleggje korleis du vil bu i framtida. Bustadane vert tildelt etter søknad for tre år av gongen. Du kan søkje om å leige lenger dersom du fortsatt har behov.

Dersom du oppfyller krava og blir prioritert, vil du få tilbod om leige av ein kommunal bustad. Bustadane er av ulik storleik og standard. Nokre er universelt utforma, andre ikkje. Kommunen har òg tilbod om bemanna bustader.

Bustadar med bemanning vert tildelt etter ei samla vurdering av søkjaren sitt hjelpebehov. Lov om kommunale helse- og omsorgstenester ligg til grunn for vurderingar og vedtak som vert gjort. Desse bustadane tildelast av Eining for koordinering og tildeling og ikkje Ålesund kommunale eigedom KF. ÅKE skal ha kontraktoppfølginga i desse bustadane, men gjer ikkje vurderinga av kven som kan tildelast bustad med bemanning. For meir informasjon om dette kan du sjå her: https://alesund.kommune.no/helse-og-omsorg/butilbod/bustad-med-heildogns-bemanning/
 

Kven kan få kommunal bustad

Du må vere utan egna bustad og ikkje i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Det må vere økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjer at du ikkje klarer å skaffe deg ein plass å bu. Det at du har lav inntekt, er ikkje alltid nok til å få kommunal bustad.

Ved behandling av søknadar og tildeling av kommunale utleigebustadar vert det lagt vekt på:

 • Inntekts - og formueforhold:
  Søker må ikkje ha inntekt, formue eller alternative moglegheiter som gjer søkjer i stand til sjølv å skaffe egna bustad med mindre særlige grunnar føreligg.
 • Andre bustadverkemiddel:
  Søkjar som kan nyttegjere seg av andre bustadverkemiddel for å skaffe eller behalde bustad, skal ikkje innvilga kommunal bustad.
 • Alder:
  Søkjar må vere over 18 år. Det kan gjerast unntak i særskilde tilfelle.
 • Butid:
  Søkjar skal ha ein samanhengande folkeregistrert butid i kommunen dei siste to åra med mindre særlege grunner føreligg. Utanlandske statsborgarar må i tillegg ha lovlig opphald i landet. Det blir ikkje stilt krav om butid for flyktningar som vert førstegongsbusett i kommunen.
 • Noverande buforhold:
  Søkjer må vere utan fast eller egna bustad, eller vere i ferd med å miste sin bustad.
 • Helsemessige- og sosiale forhold:
  Helsemessige- og sosiale forhold vektleggast ved behandling av søknaden. Søkjarar som har omfattande bistand frå hjelpeapparatet kan tildelast bustad så framt bustaden har betyding for eit heilskapleg tilbod og når annan bustadbistand ikkje er aktuelt.
 • Misleghald:
  Dersom bustadsøkjer har misleghaldt leigeforhold med kommunen eller misleghaldt lån frå kommunen, kan søknaden bli avslått. Det er krav om at husleigerestanse og annan gjeld knytt til kommunale buforhold skal vere gjort opp.
 • Oppfølgingsbehov:
  Søkjarar som vurderast å ha oppfølgingsbehov i bustaden for å meistre busituasjonen, kan berre tildelast bustad føresett at søkjaren går inn i eit forpliktande samarbeid med kommunen.
 • Tidligare tilbod:
  Dersom søkjer ikkje har tatt imot tidligare butilbod eller annan bustadhjelp som kommunen finn egna, kan søknaden bli avslått.

Korleis tildeler ein bustader?


Førtløpande vurdering:

Alle som søker mellom den 20. i noverande månad og 20. i neste månad blir vurderte fortløpande.

 • Dei som manglar dokumentasjon får brev om å oppdatere søknad/ettersende dokumentasjon.
 • Dei som er innanfor kriteria for kommunal bustad får beskjed om at dei er på ei «godkjentliste». Avhengig av tilgjengelege bustader og prioritering blant godkjente søkarar, vil ein kunne få tildelt ein bustad.

Tildelingsmøte:

I slutten av kvar månad gjnnomfører Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) eit tildelingsmøte. Dine oppgitte kontaktpersonar som er nevnt i søknaden blir kontakta for prioritering.

Tildeling av bustad:

I løpet av den første veka i kvar månad vil dei som har fått tildelt ein bustad bli kontakta på telefon og i brevsform.

Visning og kontrakt:

Dei som har fått tildelingsbrev får beskjed om å kontakt ÅKE for visning. Om bustaden er aktuell må evt. NAV-garanti skaffast om dette er etterspurt i tildelingsbrevet. Kontraktsmøte blir avtala, der kontrakt med 3 års varigheit blir signert. Bustad med nøklar blir også overlevert på kontraktsmøtet.

Slik søker du om utleigebustad

Her kan du søke om kommunal bustad

Skal bu saman med nokon?

Her kan du registrére økonomiopplysningar på eventuell medleigetakar

Det er viktig at du lastar opp desse vedlegga til søknaden:

 • Siste skattemelding
 • Siste månadlege inntektsgrunnlag (f.eks. lønnsseddel, NAV-utskrift, osv)
 • Helsedokumentasjon om du søker på grunnlag av helse.

Søknaden er gyldig i 3 månader frå du får bekrefting på at den er registrert.

Seie opp kommunal bustad

Du må gi skriftleg beskjed om du vil avslutte leigeforholdet. Her kan du seie opp den kommunale bustaden din

Til toppen