Krav til lokaler og uteareal for barnehage, dagmamma og skole

Krav til lokale og uteareal for barnehage, dagmamma og skole

Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler m.v. stiller krav både ved etablering av barnehagar/skolar samt krav til sjølve drifta av barnehagar/skolar.

Vi har difor ein todelt godkjenningsprosess:

 1. Plangodkjenning
  Planar for nye barnehagar/skolar og større endringar av eksisterande verksemder, skal førehandsgodkjennast av kommuneoverlegen. 
  Søk om plangodkjenning av lokale og uteområde
   
 2. Driftsgodkjenning
  Når barnehagen/skolen har oppstartsdato klar, skal miljøretta helsevern kontaktast (per telefon eller e-post), slik at det kan avtalast dato for tilsyn. Ved tilsynet vurderer ein drift og internkontrollsystem for verksemda opp mot bestemmingane i forskrifta. I tillegg skal verksemda fylle ut ein søknad om godkjenning. Når eventuelle avvik funne ved tilsynet og søknaden er retta, kan verksemda få endeleg godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar mv.
   

Meir informasjon

Kravene til barnas arbeidsmiljø

Godkjenning av barnehage og skole

Til toppen