Prisar på kommunale tenester

Prisar og gebyr på kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Ålesund kommune.

Sjå alle betalingsregulativa i saksfremlegget for kommunestyret 12.12.2019

Betalingsregulativa

Gebyrene for Ålesund kommune 2020 ble bestemt av kommunestyret 12.desember 2019. Informasjonen på denne sida vil oppdatert med linkar til dei prisane som ble vedtatt.

Prisar for kommunale tenester
Betalingsregulativ Kommunalområde
Vederlag for heimebaserte teneste - praktisk bistand (.PDF, 133 kB) Helse og omsorg
Vederlag for opphald i sjukeheim/institusjon (.PDF, 223 kB) Helse og omsorg
Dagopphald (dagtilbod Førebygging og meistring) (.PDF, 199 kB) Helse og omsorg
Tryggleiksalarm og sporingsteknologi (GPS) (.PDF, 107 kB) Helse og omsorg
Korttidsutlån av kommunale hjelpemidler (.PDF, 191 kB) Helse og omsorg
Omsorgbustader/bukollektiv/leilegheit (.PDF, 122 kB) Helse og omsorg 
Purregebyr - Ålesund bibliotek (.PDF, 110 kB) Kultur og medborgarskap
Erstatningssatsar på tapt utlånsmateriell - Ålesund bibliotek (.PDF, 122 kB) Kultur og medborgarskap
Ålesund kulturskule (.PDF, 149 kB) Kultur og medborgarskap
Skarbøvik musikkverkstad (.PDF, 111 kB) Kultur og medborgarskap
Ålesund strykekvartett (.PDF, 147 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige Gomerhuset (Skodje) Kultur og medborgarskap
Følgjekort for funksjonshemma Kultur og medborgarskap
Sal av bøker (soger og årsskrift), reklameartiklar, turkart, samt kopiering/laminering (Sandøy) Kultur og medborgarskap
Kopiering sørviskontoret Ørskog Kultur og medborgarskap
Aksla stadion Kultur og medborgarskap
Kommunal utleie i idrettshaller Kultur og medborgarskap
Moa svømmehall (.PDF, 133 kB) Kultur og medborgarskap
Fritidsklubbane Vibes og Sentralen Kultur og medborgarskap
Eigenandel ferieturer - Ledsagerbevis Kultur og medborgarskap
Kulturhus (.PDF, 151 kB) Kultur og medborgarskap
Parkeringsbevis for funksjonshemma Miljø, by- og stadsutvikling
Felling av hjort / jaktrett Vasstranda (.PDF, 111 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Gebyrsatser for feiing og tilsyn (.PDF, 109 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Behandling av konsesjons- og delingssaker (.PDF, 105 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Eigedomsinformasjon (.PDF, 138 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Vatn og avløp Miljø, by- og stadsutvikling
Renovasjon og slam (.PDF, 237 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Myndigheitsutøvelse av forureiningsregelverket (.PDF, 138 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Frikjøp av parkeringsplassar (.PDF, 108 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Graveløyver og arbeidsløyver (.PDF, 117 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Leige av kommunal grunn og torgleige m.v. (.PDF, 118 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Bruk av offentlege sanitæranlegg (.PDF, 112 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
SFO (.PDF, 145 kB) Opplæring
Utleige av skulelokale (.PDF, 138 kB) Opplæring
Kommunale barnehagar (.PDF, 122 kB) Opplæring
Norskopplæring for vaksne innvandrarar / vaksenopplæring Opplæring
Utleige barnehage (Sandøy) Opplæring
Vigsel Rådmannens staber
Abonnement saksdokument Ørskog (kommunestyret, formannskapet, tenesteutvalet) Rådmannens staber
Utleige Sandøyhagen Rådmannens staber
Sandøytunet - leigeprisar Rådmannens staber
Leige av lokale i rådhuset og leige av Joachim H. Rønnebergs plass (.PDF, 140 kB) Rådmannens staber
Skulekantine (Sandøy) Velferd og sysselsetting
Middag til institusjoner, middag på seniorsentre og ordningen Middag på døra (.PDF, 118 kB) Velferd og sysselsetting
Måltider Steinholt busenter (Ørskog) Velferd og sysselsetting
Bruk av leigebil i Butenesta (Ørskog)  Velferd og sysselsetting
Serverings-, sals og skjenkeløyve Velferd og sysselsetting
Kremasjon og gravlegging (.PDF, 211 kB) Ålesund kirkelige fellesråd
Betalingsregulativ for private planer, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering (.PDF, 543 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Til toppen