Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

Landbruk og skogbruk

Landbruk og skogbruk

Landbrukskontoret held til i Haram. Dei arbeider med mellom annna landbruk, skogbruk og viltforvaltning.

Kort fortalt

 • Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.
 • Vi har forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.
 • Landbrukskontoret har også ansvar innan områder som omfattar miljø, viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Kva gjer landbrukskontoret?

 • Vi behandlar og avgjer søknadar om tilskot innan jord- og skogbruk. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Vi behandlar saker innan deling og konsesjon og legg det fram for politisk behandling når det er naudsynt. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Eksempel på tilskot: produksjonstilskot, refusjon av utgifter ved sjukdom, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), tilskot til landbruksveg, tilskot til rydding av skog.

Kven kan få hjelp?

Vi hjelper alle produsentar innan jordbruket og grunneigarar av landbrukseigedomar. Elles gir vi rådgiving til publikum generelt.

Nye produsentar: Som ny produsent må du få tildelt produsentnummer. Kontakt landbrukskontoret. Før oppstart av husdyrhald må mattilsynet kontaktast.

Slik går du fram

 • Ta direkte kontakt med landbrukskontoret. Vi held til i Brattvåg, men vi reiser ut på synfaring og til dei lokale innbyggartorga etter behov.
 • Ytterlegare informasjon om tilskot, deling og konsesjon med vidare, finn du på landbruksdirektoratet.no 

Eigedom

Landbruksforvaltninga har eit ansvar innanfor forvaltning av eigedomar som ligg i landbruks- nærings- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanens arealdel.

Vi saksbehandlar saker etter konsesjonslova og jordlova, og gir uttale i alle dispensasjonssaker og plansaker etter plan- og bygningslova.

Oppgåver knytt til eigedom:

Jordbruk

Landbrukskontoret har ansvaret for ei rekke tilskotsordningar og behandling av søknader etter fleire forskrifter.

 Avløyserordningane (lenke desse punkta til fylkesmannen sine sider?)

Vi har og ansvar for å halde prøve/eksamen for yrkesdyrkerbevis innan plantevern og godkjenne yrkesbehovet. Vi skal og godkjenne yrkesbehov for kjøp av handelsgjødsel.

 

Informasjon om tidligjakt på grågås for tidligare Sandøy kommune

Det blir også for år 2020 anledning for tidligjakt på grågås for tidligare Sandøy kommune, unntatt Orten som har blitt ein del av Aukra kommune.
Dette gjelder i tidsrommet 10.03.2020 til 30.04.2020 med heimel i vedtak gjort av Ålesund Formannskapet sak nr. 037/20 den 03.03.2020.

Det gis 5 stk. fellingsløyver på grågås til de skadelidt som søker. Når denne kvoten er oppfylt gis det rett til fornying med 5 løyver i tillegg.

Det skal nyttas standard søknadsskjema som er tilgjengelig på landbrukskontoret kosn@alesund.kommune.no   eller tlf: 48 21 21 18

 

Skogbruk

Skogbruks-tenesta skal sikre at skogen sine ressursar blir behandla på ein best mogleg måte for alle partar. Utfordringane ligg i å nytte eksisterande skog og samtidig etablere ny skog for framtida. Skogtenesta omfattar rettleiing, planlegging samt kontrollfunksjonar innan skogbruket.

 • Søknadsprosess:

Søknad om tilskot til skogkultur, vegbygging eller miljøtiltak i skog skal skrivast på skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskot til drift med taubane, hest mv. eller andre tiltak i skogbruket må du kontakte kommunen for å få informasjon om søknaden.

Viltstell

Landbrukskontoret utfører den kommunale vilttenesta for kommunen. Dette medfører kommunal handsaming av bestandsplanar for hjortevilt, samt generell rettleiing om viltforvaltning.

Andre oppgåver knytt til vilt er:

 • Avhalde jegerprøveeksamen
 • Å organisere ettersøk av påkøyrt hjort og anna vilt

Nyttige lenker

Landbrukskontoret

Nordre Sunnmøre held til å Innbyggartorget i Brattvåg.

Besøksadresse er:  Strandgata 40, 6270 Brattvåg. Det vil vere mogeleg å avtale gardsbesøk og møte på kommunehuset.

Kontaktpersonar:

 • Helga Færøy: 905 13 075
 • Kolbjørn Snevik: 482 12 118
 • Sissel Flagestad: 481 32 625
Til toppen