Landbruk og skogbruk

Landbruk og skogbruk

Landbrukskontoret held til i Brattvåg. Dei arbeider med mellom anna landbruk, skogbruk og viltforvaltning.

Kort fortalt

 • Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.
 • Vi har forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.
 • Landbrukskontoret har også ansvar innan område som omfattar miljø, viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Kva gjer landbrukskontoret?

 • Vi behandlar og avgjer søknader om tilskot innan jord- og skogbruk. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Vi behandlar saker innan deling og konsesjon og legg det fram for politisk behandling når det er nødvendig. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Eksempel på tilskot: produksjonstilskot, refusjon av utgifter ved sjukdom, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), tilskot til landbruksveg, tilskot til rydding av skog.

Kven kan få hjelp?

Vi hjelper alle produsentar innan jordbruket og grunneigarar av landbrukseigedomar. Elles tilbyr vi rådgiving til publikum generelt.

Nye produsentar: Som ny produsent må du få tildelt produsentnummer. Kontakt landbrukskontoret. Før oppstart av husdyrhald må mattilsynet kontaktast.

Slik går du fram

 • Ta direkte kontakt med landbrukskontoret. Vi held til i Brattvåg, men vi reiser ut på synfaring og til dei lokale innbyggartorga etter behov.
 • Ytterlegare informasjon om tilskot, deling og konsesjon med vidare, finn du på landbruksdirektoratet.no 

Eigedom

Landbruksforvaltninga har eit ansvar innanfor forvaltning av eigedomar som ligg i landbruks- nærings- og friluftsområde (LNF-område) i arealdelen av kommuneplanen.

Vi saksbehandlar saker etter konsesjonslova og jordlova, og gir uttale i alle dispensasjonssaker og plansaker etter plan- og bygningslova.

Oppgåver knytt til eigedom:

Jordbruk

Landbrukskontoret har ansvaret for ei rekke tilskotsordningar og behandling av søknader etter fleire forskrifter.

Vi har og ansvar for å halde prøve/eksamen for yrkesdyrkarbevis innan plantevern og godkjenne yrkesbehovet. Vi skal og godkjenne yrkesbehov for kjøp av handelsgjødsel.

Skogbruk

Skogbrukstenesta skal sikre at skogen sine ressursar blir behandla på ein best mogleg måte for alle partar. Utfordringane ligg i å nytte eksisterande skog og samtidig etablere ny skog for framtida. Skogtenesta omfattar rettleiing, planlegging samt kontrollfunksjonar innan skogbruket.

 • Søknadsprosess:

Søknad om tilskot til skogkultur, vegbygging eller miljøtiltak i skog skal skrivast på skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskot til drift med taubane, hest mv. eller andre tiltak i skogbruket må du kontakte kommunen for å få informasjon om søknaden.

Viltstell

Landbrukskontoret utfører den kommunale vilttenesta for kommunen. Dette medfører kommunal handsaming av bestandsplanar for hjortevilt, samt generell rettleiing om viltforvaltning.

Andre oppgåver knytt til vilt er:

 • Å avhalde jegerprøveeksamen
 • Å organisere ettersøk av påkøyrt hjort og anna vilt

Storviltjakt

Jaktretten for felling av vanlegvis ein hjort og ett rådyr på kommunens eiendom på Vasstranda (v/Brusdalsvatnet) i Ålesund leiast ut for kvar jaktsesong. Utlysing og søknad skjer rundt mai årleg.
 
Det blir krevd at den som får tildelt jaktretten er bosatt i Ålesund kommune, og ikkje er blant dei som har fått tildelt jaktretten dei siste 5 åra, samt at vedkommende ikkje skal utøva storviltjakt andre sted i Ålesund kommune i inneverande år.

Sjå pris for felling av hjort/jaktrett. (PDF, 108 kB)

Nyttige lenker

Landbrukskontoret

Vi held til i Ålesund kommune sitt tenestehus i Brattvåg.

Besøksadresse er Strandgata 40, 6270 Brattvåg. Det vil vere mogeleg å avtale gardsbesøk og møte på kommunehuset.

Kontaktpersonar:

Til toppen