Landbruk og skogbruk

Landbruk og skogbruk

Landbrukskontoret held til i Haram. Dei arbeider med mellom annna landbruk, skogbruk og viltforvaltning.

Kort fortalt

 • Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova.
 • Vi har forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.
 • Landbrukskontoret har også ansvar innan områder som omfattar miljø, viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

Kva gjer landbrukskontoret?

 • Vi behandlar og avgjer søknadar om tilskot innan jord- og skogbruk. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Vi behandlar saker innan deling og konsesjon og legg det fram for politisk behandling når det er naudsynt. Klageinnstans er fylkesmannen.
 • Eksempel på tilskot: produksjonstilskot, refusjon av utgifter ved sjukdom, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), tilskot til landbruksveg, tilskot til rydding av skog, - sjå meir informasjon lenger nede på denne sida.

Kven kan få hjelp?

Vi hjelper alle produsentar innan jordbruket og grunneigarar av landbrukseigedomar. Elles gir vi rådgiving til publikum generelt.

Nye produsentar: Som ny produsent må du få tildelt produsentnummer. Kontakt landbrukskontoret. Før oppstart av husdyrhald må mattilsynet kontaktast.

Slik går du fram

 • Ta direkte kontakt med landbrukskontoret. Vi held til i Brattvåg, men vi reiser ut på synfaring og til dei lokale innbyggartorga etter behov.
 • Ytterlegare informasjon om tilskot, deling og konsesjon med vidare, finn du på landbruksdirektoratet.no 

Eigedom

Landbruksforvaltninga har eit ansvar innanfor forvaltning av eigedomar som ligg i landbruks- nærings- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanens arealdel.

Vi saksbehandlar saker etter konsesjonslova og jordlova, og gir uttale i alle dispensasjonssaker og plansaker etter plan- og bygningslova.

Oppgåver knytt til eigedom:

Jordbruk

Landbrukskontoret har ansvaret for ei rekke tilskotsordningar og behandling av søknader etter fleire forskrifter.

 Avløyserordningane (lenke desse punkta til fylkesmannen sine sider?)

Vi har og ansvar for å halde prøve/eksamen for yrkesdyrkerbevis innan plantevern og godkjenne yrkesbehovet. Vi skal og godkjenne yrkesbehov for kjøp av handelsgjødsel.

Skogbruk

Skogbruks-tenesta skal sikre at skogen sine ressursar blir behandla på ein best mogleg måte for alle partar. Utfordringane ligg i å nytte eksisterande skog og samtidig etablere ny skog for framtida. Skogtenesta omfattar rettleiing, planlegging samt kontrollfunksjonar innan skogbruket.

 • Søknadsprosess:

Søknad om tilskot til skogkultur, vegbygging eller miljøtiltak i skog skal skrivast på skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskot til drift med taubane, hest mv. eller andre tiltak i skogbruket må du kontakte kommunen for å få informasjon om søknaden.

Viltstell

Landbrukskontoret utfører den kommunale vilttenesta for kommunen. Dette medfører kommunal handsaming av bestandsplanar for hjortevilt, samt generell rettleiing om viltforvaltning.

Andre oppgåver knytt til vilt er:

 • Avhalde jegerprøveeksamen
 • Å organisere ettersøk av påkøyrt hjort og anna vilt

Nyttige lenker

Til toppen