Sjå alle prisar på kommunale tenester

Prisar og gebyr på kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Ålesund kommune.

Betalingsregulativ for 2021

Pris for dei kommunale tenestene for 2021 blei vedtatt på kommunestyret sitt møte 10. november 2020. Informasjonen på denne sida vil bli oppdatert med linkar til dei prisane som blei vedtatt.

Betalingsregulativa 2020

Gebyra for Ålesund kommune 2020 blei bestemt av kommunestyret 12.desember 2019.

Sjå alle betalingsregulativa i saksfremlegget for kommunestyret 12.12.2019

 

Prisar for kommunale tenester
Betalingsregulativ Kommunalområde Merknad
Vederlag for heimebaserte tenester - praktisk bistand (.PDF, 132 kB) Helse og omsorg
Vederlag for opphald i sjukeheim/institusjon (.PDF, 224 kB) Helse og omsorg
Dagopphald (dagtilbod Førebygging og meistring) (.PDF, 199 kB) Helse og omsorg
Tryggleiksalarm og sporingsteknologi (GPS) (.PDF, 108 kB) Helse og omsorg
Korttidsutlån av kommunale hjelpemidler (.PDF, 191 kB) Helse og omsorg
Omsorgbustader/bukollektiv/leilegheit (.PDF, 792 kB) Helse og omsorg 
Erstatningssatsar på tapt utlånsmateriell - Ålesundsbiblioteka (.PDF, 126 kB) Kultur og medborgarskap
Ålesund kulturskule (.PDF, 392 kB) Kultur og medborgarskap
Ålesund strykekvartett (.PDF, 147 kB) Kultur og medborgarskap
Sal av bøker (soger og årsskrift), reklameartiklar, turkart, samt kopiering/laminering (Sandøy) (.PDF, 119 kB) Kultur og medborgarskap
Sørviskontor Ørskog (kopiering, abonnement sakspapir, parkeringsbevis, følgjekort) (.PDF, 225 kB) Kultur og medborgarskap
Aksla stadion (.PDF, 136 kB) Kultur og medborgarskap
Kommunal utleige i idrettshallar - for gamle Ålesund kommune (.PDF, 252 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld kun gamle Ålesund kommune.
Moa svømmehall (.PDF, 133 kB) Kultur og medborgarskap
Vibes og Kolvikbakken lydstudio (.PDF, 139 kB) Kultur og medborgarskap
Eigendel ferieturar og ledsagerbevis - for gamle Ålesund kommune (.PDF, 130 kB) Kultur og medborgarskap
Kulturhusa i gamle Ørskog og gamle Ålesund kommune (.PDF, 548 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld kun gamle Ørskog og gamle Ålesund kommune.
Felling av hjort / jaktrett Vasstranda (.PDF, 111 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Behandling av konsesjons- og delingssaker (.PDF, 105 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Eigedomsinformasjon (.PDF, 138 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Vatn og avløp Miljø, by- og stadutvikling
Renovasjon og slam (.PDF, 318 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Utøving av mynde etter forureiningsregelverket (.PDF, 239 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Frikjøp av parkeringsplassar (.PDF, 108 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Graveløyve og arbeidsløyve (.PDF, 208 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Leige av kommunal grunn og torgleige m.v. (.PDF, 118 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Bruk av offentlege sanitæranlegg (.PDF, 112 kB) Miljø, by- og stadutvikling
SFO (.PDF, 396 kB) Opplæring Gjeld alle dei fem gamle kommunane.
Utleige av skulelokale (.PDF, 2 MB) Opplæring Gjeld dei gamle kommunane Haram, Ørskog og Ålesund.
Kommunale barnehagar (.PDF, 122 kB) Opplæring
Utleige barnehage (Sandøy) (.PDF, 131 kB) Opplæring
Vigsel Kultur og medborgarskap
Utleige Sandøyhagen (.PDF, 216 kB) Rådmannens staber
Sandøytunet - leigeprisar (.PDF, 123 kB) Rådmannens staber
Leige av lokale i rådhuset og leige av Joachim H. Rønnebergs plass (.PDF, 140 kB) Rådmannens staber
Skulekantine (Sandøy) (.PDF, 116 kB) Velferd og sysselsetting
Middag (.PDF, 193 kB) Velferd og sysselsetting
Kremasjon og gravlegging (.PDF, 211 kB) Ålesund kirkelige fellesråd
Betalingsregulativ for private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering (.PDF, 543 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
Feiing og tilsyn (.PDF, 109 kB) Ålesund brannvesen KF
Alarm for næringsliv 110-sentralen
Til toppen