Sjå alle prisar på kommunale tenester

Prisar og gebyr på kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Ålesund kommune.

Betalingsregulativ for 2021

Pris for dei kommunale tenestene for 2021 blei vedtatt på kommunestyret sitt møte 10. november 2020. Dei fleste prisane på denne sida er oppdatert og gjeld for 2021.

Vedtekne betalingsregulativ 2021 - justert for maksimalsatsar (PDF, 6 MB)

Prisar for kommunale tenester
Betalingsregulativ Kommunalområde Merknad
Vederlag for heimebaserte tenester - praktisk bistand (PDF, 131 kB) Helse og omsorg
Vederlag for opphald i sjukeheim/institusjon (PDF, 225 kB) Helse og omsorg
Dagopphald (dagtilbod Førebygging og meistring) (PDF, 198 kB) Helse og omsorg
Betalingssatsar for tryggleiksalarm og sporingsteknologi (GPS) (PDF, 107 kB) Helse og omsorg
Betalingssatsar for korttidsutlån av kommunale hjelpemidler (PDF, 191 kB) Helse og omsorg
Betalingsregulativ bufellesskap - heildøgnsbemanna omsorgsbustad (PDF, 106 kB) Helse og omsorg 
Erstatningssatsar på tapt utlånsmateriell - Ålesundsbiblioteka (PDF, 126 kB) Kultur og medborgarskap
Betalingssatsar for Ålesund kulturskule (PDF, 232 kB) Kultur og medborgarskap
Betalingssatsar for Ålesund strykekvartett (PDF, 677 kB) Kultur og medborgarskap
Aksla stadion (PDF, 145 kB) Kultur og medborgarskap
Leige av dei kommunale idrettshallane Fagerlihallen, Blindheimshallen, Larsgårdshallen, Spjelkavikhallen, Ellingsøy idrettshall, Borgundhallen og Hatlane idrettshall. (PDF, 171 kB) Kultur og medborgarskap
Prisar for Moa svømmehall (PDF, 160 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige av Vibes (PDF, 143 kB) Kultur og medborgarskap
Eigendel Draumesommar og ledsagerbevis (PDF, 142 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige av Arbeideren og Parken kulturhus (PDF, 228 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige av Ørskog kulturhus (PDF, 150 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige av Eidet kulturhall (DOCX, 645 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld for 2020.
Utleige av Gomerhuset (PDF, 701 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld for 2020.
Utleige av Brattvåg idrettshall (PDF, 371 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige av Ørskog idrettshall (PDF, 213 kB) Kultur og medborgarskap
Vigsel (PDF, 105 kB) Kultur og medborgarskap
Utleige Sandøytunet (PDF, 289 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld for 2021
Utleige Sandøyhagen (PDF, 386 kB) Kultur og medborgarskap Gjeld for 2021
Felling av hjort (PDF, 108 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Behandling av konsesjons- og delingssaker (PDF, 105 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Eigedomsinformasjon (PDF, 178 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Vatn og avløp (PDF, 344 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Renovasjon og slam (PDF, 315 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Utøving av mynde etter forureiningsregelverket (PDF, 318 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Frikjøp av parkeringsplassar (PDF, 108 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Graveløyve og arbeidsløyve (PDF, 381 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Leige av kommunal grunn og torgleige m.v. (PDF, 118 kB) Miljø, by- og stadutvikling
Betalingsregulativ for private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering (PDF, 228 kB) Miljø, by- og stadsutvikling
SFO (PDF, 405 kB) Opplæring
Utleige av skulelokale (PDF, 243 kB) Opplæring Gjeld gamle Ålesund kommune
Kommunale barnehagar (PDF, 283 kB) Opplæring
Utleige av Harøy barnehage (PDF, 133 kB) Opplæring
Leige av lokale i rådhuset og leige av Joachim H. Rønnebergs plass (PDF, 250 kB) Rådmannens staber
Skulekantine Harøy (PDF, 107 kB) Velferd og sysselsetting
Middag (PDF, 104 kB) Velferd og sysselsetting
Kremasjon og gravlegging (PDF, 212 kB) Ålesund kyrkjelege fellesråd
Feiing og tilsyn (PDF, 103 kB) Ålesund brannvesen KF
Alarm for næringsliv 110-sentralen

Betalingsregulativa 2020

Gebyra for Ålesund kommune 2020 blei bestemt av kommunestyret 12.desember 2019.

Sjå alle betalingsregulativa i saksfremlegget for kommunestyret 12.12.2019

Til toppen