Prisar og gebyr på kommunale tenester

Prisar og gebyr på kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Ålesund kommune.

Betalingssatsar for dei kommunale tenestene blir vedtatt av Ålesund kommunestyre i slutten av kvart år, og gjeld for påfølgande kalenderår.

Pris for dei kommunale tenestene for 2022 blei vedtatt av kommunestyret 25. november 2021.

Sjå betalingsregulativa for 2022 (i Framsikt)

Last ned betalingsregulativa for 2022 (PDF, 3 MB)

Pris på alle tenestene

I tabellen får du ein oversikt over prisen på alle tenestene og kva kommunalområde som har ansvar for dei. Du kan sortere innhaldet i  alfabetisk ved å klikke på tittelen i kolonnen.

I den digitale løysinga Framsikt vil adressene for kvar betalingssats bli endra for kvart år. Adressene nedanfor er snarvegar som vil bli oppdatert årleg. Bruk difor desse om du skal dele vidare lenke til enkeltsatsar.

Betalingssatser - pris på tenestene
Betalingssats for Adresse Kommunalområde
Aksla stadion alesund.kommune.no/prisar/aksla-stadion Kultur og medborgarskap
Behandling av konsesjons- og delingssaker alesund.kommune.no/prisar/konsesjon-og-deling Miljø, by- og stadutvikling
Borgarleg vigsel https://alesund.kommune.no/prisar/vigsel Kultur og medborgarskap
Bufellesskap / heildøgnsbemanna bustad alesund.kommune.no/prisar/bufellesskap-heildognsbemanna-bustad Helse og omsorg
Dagopphald (dagtilbod Førebygging og meistring) alesund.kommune.no/prisar/dagopphald Helse og omsorg
Eigedomsinformasjon alesund.kommune.no/prisar/eigedomsinformasjon Miljø, by- og stadutvikling
Eigendel Draumesommar og Følgjekort alesund.kommune.no/prisar/draumesommar-og-folgjekort Kultur og medborgarskap
Erstatningssatsar tapt utlånsmateriale Ålesundsbiblioteka alesund.kommune.no/prisar/erstatning-bibliotek Kultur og medborgarskap
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg alesund.kommune.no/prisar/feiing Ålesund brannvesen
Felling av hjort alesund.kommune.no/prisar/hjortefelling Miljø, by- og stadutvikling
Frikjøp av parkeringsplassar alesund.kommune.no/prisar/parkering-frikjop Miljø, by- og stadutvikling
Graveløyve og arbeidsløyve alesund.kommune.no/prisar/grave-og-arbeidsloyve Miljø, by- og stadutvikling
Kommunale barnehagar alesund.kommune.no/prisar/kommunale-barnehagar Opplæring
Korttidsutlån av kommunale hjelpemiddel alesund.kommune.no/prisar/korttidsutlan-hjelpemiddel Helse og omsorg
Kremasjon og gravlegging alesund.kommune.no/prisar/kremasjon-og-gravlegging Ålesund kyrkjelege fellesråd
Leige av dei kommunale idrettshallane Fagerlihallen, Blindheimshallen, Larsgårdshallen, Spjelkavikhallen Ellingsøy idrettshall, Borgundhallen og Hatlane idrettshall alesund.kommune.no/prisar/leige-kommunale-idrettshallar-i-gamle-alesund Kultur og medborgarskap
Leige av kommunal grunn og torgleige m.v. alesund.kommune.no/prisar/leige-kommunal-grunn-og-torg Miljø, by- og stadutvikling
Leige av lokale i rådhuset alesund.kommune.no/prisar/leige-radhuslokale Kultur og medborgarskap
Middag alesund.kommune.no/prisar/middag Velferd og sysselsetting
Moa svømmehall alesund.kommune.no/prisar/moa-svommehall Kultur og medborgarskap
Private planar, bygge- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering alesund.kommune.no/prisar/private-planar-bygge-og-delesakshandsaming-oppmaling-og-eigarseksjonering Miljø, by- og stadutvikling
Renovasjon og slam alesund.kommune.no/prisar/renovasjon-og-slam Miljø, by- og stadutvikling
SFO - skolefritidsordning alesund.kommune.no/prisar/sfo Opplæring
Tryggleiksalarm og sporingsteknologi (GPS) alesund.kommune.no/prisar/tryggleiksalarm-og-gps Helse og omsorg
Utleige av Arbeideren og Parken kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-parken-og-arbeideren Kultur og medborgarskap
Utleige av Brattvåg idrettshall alesund.kommune.no/prisar/utleige-brattvag-idrettshall Kultur og medborgarskap
Utleige av Gomerhuset alesund.kommune.no/prisar/utleige-gomerhuset Kultur og medborgarskap
Utleige av Harøy barnehage alesund.kommune.no/prisar/utleige-haroy-barnehage Opplæring
Utleige av skolelokale alesund.kommune.no/prisar/utleige-skolelokale Opplæring
Utleige av Vibes alesund.kommune.no/prisar/utleige-vibes Kultur og medborgarskap
Utleige av Ørskog idrettshall alesund.kommune.no/prisar/utleige-orskog-idrettshall Kultur og medborgarskap
Utleige av Ørskog kulturhus alesund.kommune.no/prisar/utleige-orskog-kulturhus Kultur og medborgarskap
Utleige Sandøyhagen alesund.kommune.no/prisar/utleige-sandoyhagen Kultur og medborgarskap
Utleige Sandøytunet alesund.kommune.no/prisar/utleige-sandoytunet Kultur og medborgarskap
Utøving av mynde etter forureiningsregelverket alesund.kommune.no/prisar/utoving-av-mynde-etter-forureiningsregelverket Miljø, by- og stadutvikling
Vatn og avløp alesund.kommune.no/prisar/vatn-og-avlop Miljø, by- og stadutvikling
Vederlag for heimebaserte teneste / praktisk bistand alesund.kommune.no/prisar/heimeteneste-og-praktisk-bistand Helse og omsorg
Vederlag for opphald i sjukeheim / institusjon alesund.kommune.no/prisar/institusjonsopphald Helse og omsorg
Ålesund kulturskole alesund.kommune.no/prisar/kulturskole Kultur og medborgarskap
Ålesund strykekvartett alesund.kommune.no/prisar/strykekvartett Kultur og medborgarskap

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen