Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

I 2021 blir det eigedomsskatt i heile Ålesund kommune. Dette vedtok kommunestyret 10. november 2020. Eigedomsskatten skal skrivast ut etter Eigedomsskattelova § 3 a

Kvifor må eg betale eigedomsskatt? 

Dette er ein skatt på eigedomen, uavhengig av kven som er eigar. Kommunestyret vedtok å innføre eigedomsskatt i heile kommunen 10. november 2020. Eigedomsskatten skal skrivast ut etter heimel i Eigedomsskattelova § 3 a.

Slik reknar vi ut eigedomsskatten

  • Vi bruker i hovudsak bustadverdien (formuegrunnlaget) frå Skatteetaten, for å fastsette eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar i kommunen.
  • I dei tilfella vi ikkje har motteke denne bustadverdien frå Skatteetaten, blir taksten fastsett av kommunen.

Kva er skattesatsen i kommunen i 2021?

  • For eigedomar i tidligare Sandøy, Skodje og Ålesund er det 2,0 promille av skattegrunnlaget for eigedomen.
  • For bustad- og fritdseigedomar i tidligare Ørskog og Haram, er det 1,0 promille (dette er lovpålagt promillesats i innføringsfasen, 2021). 
  • For næringseigedomar og naust blir satsen 2,0 promille i heile kommunen.

Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret.

Korleis skal eg betale eigedomsskatt?

1. Først får du ein skattesetel (skatteseddel)

Alle som skal betale eigedomsskatt vil få ein skattesetel i posten med informasjon om takst. På denne finn du informasjon om bygningane på eigedomen og kva areal som er lagt til grunn for utrekninga. Skattesetel er berre informasjon, ikkje ein faktura.

Vidare finn du informasjon om kva du skal betale i eigedomsskatt, klagefrist og kvar du skal sende klagen.

Skattesetelene blir sendt ut i løpet av første halvår av 2021.

2. Så får du faktura som du må betale

Eigedomsskatten vert i 2021 fakturert i to terminar, med forfall 20. september og 20. november. Beløpet for heile 2021 er likt delt på dei to terminane.

Øvrige kommunale avgifter blir fakturert 4 gonger i 2021. Det kan bli endringar på betalingsterminar i 2022.

Fekk du ikkje svar på det du lurte på?

Til toppen