Omsetningsoppgåve og skjenking

Alle som har ei sals- eller skjenkebevilling må kvart år betale eit bevillingsgebyr til kommunen.  Størrelsen på gebyret er avhengig av kor mykje alkohol som blir selt. Opplysningar om alkoholsalet skal rapporterast til kommunen innan 1. mars for det føregåande året.

Kva kostar ei bevilling?

Bevillingsgebyret blir fastsett for eitt år av gangen for kvar enkelt bevilling, på grunnlag av forventa omsett mengde alkoholhaldig drikk.

Bevillingsgebyret utgjer per år minimum 1850 kroner for daglegvarehandel og minimum 5800 kroner for skjenkesteder.

Satsane for bevillingsgebyret finn du i alkoholforskrifta §6. 

Gebyret er fastsett som eit fast kronebeløp per liter og vil dermed auke med aukande omsetning. I § 6-2 er det fastsett ein sats for alkoholholdig drikk gruppe 1 som vert solgt, og tre ulike satsar for alkoholholdig drikk som vert skjenka. Fastsetjing av gebyret skjer ved å multiplisere talet på liter alkoholhaldig drikk som er omsett, med den aktuelle satsen for alkoholgruppa.

Uavhengig av kor stor omsetninga er, skal det betalast eit minstegebyr for sal og for skjenking. Storleiken på minstegebyret er fastsett år for år i forskrifta.

Dersom det er avvik mellom tidlegare oppgitt forventa omsetning og faktisk omsetning, kan kommunen gjere ei etterberekning og eit etteroppgjer.

Send inn omsetningsoppgåve 

Send inn omsetningsoppgåve for skjenke- og salsbevilling (digitalt skjema).

Bevillingshavarar som har fleire bevillingar må sende inn éi omsetningsoppgåve for kvar enkelt sals- eller skjenkestad. Fristen er 1. mars.

Manglande omsetningsoppgåve

Om du ikkje leverer omsetningsoppgåve innan kommunen sin frist, fører det til sanksjon i form av to prikkar, jf. alkoholforskrifta sin § 10-3 og kommunen sitt bevillingsreglement. (PDF, 467 kB)

 

Ansvarleg for tenesta