Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Reglar for sal og skjenking

Reglar for sal og skjenking

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigaste du må vite for god drift:

 

Alkoholloven

Formålet med lova er å i størst mogleg omfang begrense samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan medføre. Loven skal også fremme næringspolitiske formål som forutsigbarheit, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklinga i delar av bransjen.

Forskrift om omsetting av alkoholhaldig drikk 

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkoholloven. Forskrifta inneheld reglar om bruken av sals- eller skjenkebevillinga, og reglar for tildeling av prikkar og inndraging av bevilling ved brot på alkoholloven.

Bevillingsreglement for Ålesund kommune

Forskrift om omsetting av alkohol

Internkontroll etter alkoholloven - for sals- og skjenkestader
Alle sals- og skjenkestader skal ha rutinar for internkontroll. Dette handlar om å kontrollere og dokumentere at reglane i lovverket blir overhaldne på ein systematisk måte.

Lov om heilagdagar og heilagdagsfred

Serveringsloven
Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke må søke serveringsbevilling hos kommunen før verksemda kan starte opp.

Bokføringsforskrifta
Forskrifta skal sikre god dokumentasjon av all omsetting i serveringsverksemder i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og alle uttak blir bokført, skatta for og korrekt avgiftsberekna.

Skjenketider i Ålesund

Salstider for alkohol i butikk

Tidsinnskrenking for sal og skjenking
Lokal forskrift om kor lenge serveringsstader kan halde ope og kor lenge alkohol kan skjenkast eller seljast.

Til toppen