Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar

Tilskotsordning for å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant flyktningar og innvandrarar.

Formål

Hovudmål med tilskotsordninga er å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og barna deira. Les meir om tilskotsordninga på imdi.no.

Kven kan søkje? 

Lokale frivillige organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret kan søkje. 

Målgruppe

Målgruppa er flyktningar, innvandrarar og folket elles.

Kriterier for ordninga

  • Innvandrarar (barn og vaksne) deltar i fellesskap og aktivitetar i regi av frivillig verksemd som er med på å bygge bru mellom ulike grupper i lokalsamfunnet. Motverke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfald i lokalsamfunn.
  • Innvandrarar i kommunen får supplement til offentleg kvalifisering og opplæring: Norsktrening, kunnskap om norsk arbeidsliv og/eller arbeidsretta tiltak,
  • Innvandrargrupper frå land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlesting kan gå føre seg, får kunnskap om: konsekvensar av negativ sosial kontroll, foreldrerolla og barn sine oppvekstvilkår i Norge, menneskerettar og norsk lov, barn og unge sine rettar og det at ein skal få ta sjølvstendige val,

Det kan søkast om støtte til prosjekt, enkelttiltak og aktivitetar som rettar seg mot eitt eller fleire av dei tre kriteria.

Rapport

Tilskotsmottakar må levere årsrapport til kommunen innan 31. januar året etter at tilskotet blei mottatt.

Slik søker du om tilskotet

Søk om tilskot til integrering

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 31. mars 2023.

Meir informasjon

Kontaktpersonar i kommunen:

Les meir om tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar (imdi.no)

Informasjon om ulike tilskotsordningar er også å finne på imdi.no.

Ansvarleg for tenesta

 

Integrering

Integrering