Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

Tilskotsordningar

Tilskotsordningar

Innan idrett og kulturlivet er det mange støtteordningar. 

Endelege retningslinjer for tilskuddsordningane vil ikkje vere klare før politisk vedtak i 2020. Det betyr at ein ikkje kan søke kulturtilskot før dette er på plass. Det er likevel opna for søknader innan desse områda: støtte til 17. mai-arrangement, integreringsarbeid og helse- og sosialføremål.

Tilskot til 17. mai

Lag og foreininger i Ålesund som planlegg arrangement i tilknytning til 17. mai kan søke tilskot.

Søk tilskot til ditt 17. mai-arrangement.

Søknadsfrist: 22. mars 2020

Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar

Ålesund kommune har ansvaret for å administrere denne tilskotsordninga i 2020. Kommunen skal forvalte kr. 872,762 og alle lag, foreiningar og frivillege organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret, og har medlemmar busett i kommunen, kan søke.

Slik søker du om tilskotet

Søk i elektronisk søknadsskjema.
 
Søknadsfrist: 14. april 2020

Formål

Hovudmål med tilskotsordninga er å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant flyktningar og innvandrarar. Her kan du lese meir om tilskotsordninga.

Målgruppe

Målgruppa er flyktningar, innvandrarar og folket elles.

Kriterium for å kunne søkje om tilskot

  • Innvandrarar (barn og vaksne) deltar i fellesskap og aktivitetar i regi av frivillig verksemd som er med på å bygge bru mellom ulike grupper i lokalsamfunnet
  • Innvandrarar i kommunen får supplement til offentleg kvalifisering og opplæring: Norsktrening, kunnskap om norsk arbeidsliv og/eller arbeidsretta tiltak
  • Innvandrargrupper frå land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlesting kan gå føre seg, får kunnskap om: konsekvensar av negativ sosial kontroll, foreldrerolla og barn sine oppvekstvilkår i Norge, menneskerettar og norsk lov, barn og unge sine rettar og det at ein skal få ta sjølvstendige val

Det kan søkast om støtte til prosjekt, enkelttiltak og aktivitetar som rettar seg mot eitt eller fleire av dei tre kriteria.

Tilskotsmottakar må levere årsrapport til kommunen innan 31.01.2021.

Informasjon om ulike tilskotsordningar er også å finne på www.imdi.no.

Kontaktpersonar i kommunen: hilde.rodal@alesund.kommunue.no eller lodvar.hogne.espeland@alesund.kommune.no

Tilskot til helse og sosialformål (lag og organisasjoner)

Tilskotet går vanlegvis til lag og organisasjonar som blir definert under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løyse helse- og sosialpolitiske oppgåver. Tilskota har tradisjonelt gått til ulike samfunnsgagnlege organisasjonar.

Pengane blir løyvde etter søknad til lag og organisasjonar som høyrer til i Ålesund kommune. Midlane blir særleg gitt til konkrete prosjekt.

Søk om tilskot til lag og foreininger innan helse- og sosialformål

UTSETT SØKNADSFRIST: 24. april 2020

Andre tilskotsordningar

Til toppen