Følgjekort (ledsagerbevis)

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemmingar kan du få eit følgjekort (ledsagerbevis) som gir gratis adgang for den personen som følgjer deg til ulike arrangement. 

Følgjekortet (ledsagerbeviset) gir deg rett til å ha med eit følgje som slepp å betale for billetten sin på for eksempel kultur- og fritidsarrangement eller offentleg transport.

Formål

Formålet med ordninga er å førebygge isolasjon og bidra til auka livskvalitet. Den som har ei funksjonshemming som gjer at ein vanskeleg kan gå på kultur- og fritidsarrangement eller nytte offentleg transportmiddel åleine, skal med følgjekortet få ha med seg eit følgje utan at denne treng å betale for billetten. Følgjekort tildeles uavhengig av søkar sin økonomi eller livssituasjon.

Krav til søkar 

  • Fysiske eller psykiske funksjonshemningar som varer minimum 2 år
  • Eit bilete av nyare dato og god kvalitet må leggast ved søknaden
  • Du må legge ved uttale/dokumentasjon frå anten ein kontaktperson i kommunen/spesialist/lege/offentlig helse- og sosialetat på at du har behov for ein eller fleire følgjarar for å kunne delta på aktiviteter i fritida

Bruk

Den som er eigar av kortet, betaler sjølv billett, medan den som er med som følgje, ofte går inn gratis. Men merk at det er den enkelte arrangør som bestemmer kva rabatt dei ynskjer å gi. Korthaldar vel sjølv følgjepersonen sin og kan ha ulike følgjepersonar frå gong til gong. Vedkomande kan vere ein i familien, venner, eller personalet, dersom ein bur på ein institusjon.

Oversikt over stader/reiseselskap som godtek følgjekortordninga finn du her (PDF, 181 kB). Om du ser noko som manglar inne på lista, er det fint om du sender ein e-post til sjoholt.innbyggartorg@alesund.kommune.no , så får vi supplert.

Pris

Det er gratis å få følgjekort. Men missar du kortet, kostar det kroner 60,- å få laga til eit nytt.

Sjå pris for følgjekort.

Slik søker du

Søk følgjekort/ledsagerbevis

Dersom du har behov for hjelp ta kontakt med innbyggartorget

Ønsker du å få tilsendt søknadsskjemaet på papir, ta kontakt med innbyggartorget på telefon: 70 16 20 00

Det er ikkje søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpande.

Varigheit på kortet

For barn vil kortet normalt bli utstedt for 3 år i gangen. For vaksne vil kortet normalt bli utstedt for minimum 2 år i gangen.

Når følgjekortet er gått ut på dato, må det sendast ny søknad. Pass på å legge ved bilete og den dokumentasjonen som er naudsynt - sjå punktet Krav til søkar.

Kortet er landsdekkande

Det er kommunen som behandlar søknaden og lagar til kort, men følgjekortet kan nyttast på arrangement, kulturinstitusjonar og transportselskap som aksepterer ordninga i heile landet. Du kan ta direkte kontakt med den enkelte arrangør eller verksemd for å høyre om dei aksepterer følgjekort.

Klage

Om du meiner noko i avslaget er feil, kan du i høve Forvaltningslova § 28, 2. ledd, klage på vedtaket. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg, grunngjeven og underteikna.

Klagen skal sendast til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Ansvarleg for tenesta