Målform - skriftspråk

Ålesund kommunestyre har vedtatt at staten må skrive på nynorsk til kommunen, og at kommunen skal bruke nynorsk blant anna på internett. Språkbrukplanen seier når tilsette må skrive på nynorsk, og når dei kan velje bokmål eller nynorsk.

Kommunestyret gjorde 12.12.2019 eit målvedtak for den nye kommunen som vart slått saman av fem tidlegare kommunar (Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund).

Ålesund er ein nynorskkommune. Det betyr at nynorsk skal nyttast i utforminga av internett- og intranettsidene, informasjonsmateriell, kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningsliner, samt fellesinformasjon frå kommunen til innbyggarane.

Hovudregelen er nynorsk

Vedtaket sa også at det skulle lagast ein språkbruksplan, som skal regulere bruken av både bokmål og nynorsk i kommunal samanheng. Språkbruksplan for Ålesund kommune (PDF, 348 kB) blei endeleg vedtatt 3. desember 2020. I språkbruksplanen står det opplista i kva høve kommunalt tilsette skal bruke nynorsk og når dei kan velje mellom nynorsk og bokmål. 

Språklova forpliktar det offentlege

Mållova blei 1. januar 2022 erstatta av Lov om språk (språklova). Denne lova gjeld først og fremst krav til staten og fylkeskommunar. Nokre av paragrafane gjeld også kommunar. 

Ålesund har valt nynorsk, og då er fylket og statsorgana forplikta til å skrive på nynorsk til kommunen, så lenge  den nasjonale språkvedtaksforskrifta viser at kommunen nynorsk skriftspråk.

Kommunen og dine rettar

Skriftspråk som Ålesund kommune brukar internt og eksternt er regulert i språkbruksplanen. Det er for eksempel ikkje slik at innbyggarane kan reservere seg mot informasjon på nynorsk.

I samsvar med både språkbruksplanen og språklova er det likevel slik at innbyggarar som skriv til kommunen har krav på svar på det same skriftspråket dei sjølve har brukt i brevet. Det gjeld anten det er brukt bokmål eller nynorsk.

Språket privat og på den lokale skulen 

Vanlege innbyggarar kan naturleg nok bruke det skriftspråket dei til ei kvar tid har lyst å bruke. Det er kommunalt tilsette som i arbeidet sitt må følgje retningslinjene for når dei skal eller bør skrive nynorsk, og når dei kan velje fritt nynorsk eller bokmål.

Verken målvedtaket eller planen bestemmer noko om opplæringsspråket i skulen. Dette blir avgjort på anna vis. Skular held fram med det språket som er valt for den enkelte skulen. Dersom det i nærmiljøa kjem initiativ til å endre kva skriftspråk ein skule skal bruke, må saka behandlast politisk og avgjerast endeleg i kommunestyret.