Målform

Målform

Ålesund kommune og nynorsk.

Ålesund kommune er ei nynorsk kommune.  Det betyr at nynorsk skal nyttast i utforminga av internettsidene, informasjonsmateriell, kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningsliner, samt fellesinformasjon frå kommunen til innbyggarane.

Innbyggarane kan ikkje reservere seg mot informasjon på nynorsk.  Mange trur at  «Lov om målbruk i offentleg teneste» (mållova) også gjeld kommunane. Dette er ikkje rett. Mållova regulerer staten sine plikter i målarbeidet.

Alle som skriv til kommunen har krav på svar på den same målforma dei sjølve har brukt i brevet. Dersom kommunen ikkje kjenner til språkønsket, står kommunen fritt i val av språkform, jamfør staten si praktisering av mållova §6.

Ålesund kommune har også vedteke ein eigen språkbruksplan. Den kan du lese her. 

Til toppen