Målform

Målform

Ålesund kommune og nynorsk.

Ålesund kommunestyre vedtok den 12.12.2019 at nynorsk skal nyttast i utforminga av internettsidene, informasjonsmateriell, kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningsliner.  

Det betyr at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av fellesinformasjon frå kommunen til innbyggarane.

Innbyggarane kan ikkje reservere seg mot informasjon på nynorsk.  Mange trur at  «Lov om målbruk i offentleg teneste» (mållova) også gjeld kommunane. Dette er ikkje rett. Mållova regulerer staten sine plikter i målarbeidet.

Når kommunen vel nynorsk som språk, kan ikkje innbyggarane krevje at generell informasjon vert omsett til bokmål. Alle som skriv til kommunen har krav på svar på den same målforma dei sjølve har brukt i brevet. Dersom kommunen ikkje kjenner til språkønsket, står kommunen fritt i val av språkform, jamfør staten si praktisering av mållova §6.

Til toppen