Viktig informasjon om korona

NAV Ålesund

NAV Ålesund

Kommunen har ansvar for dei sosiale tenestene i NAV-kontoret.

Permittert eller oppsagd på grunn av korona? 
Då kan du søke om forskot på dagpengar.

For å få forskot må du:

  • Ha søkt om dagpengar
  • Søke om forskot
  • Fylle grunnleggande krav for rett til dagpengar

Når kjem pengane?
Søk seinast tysdag 31. mars og forskotet kjem på konto fredag 3.april. 
Søk seinast fredag 3.april og forskotet kjem på konto onsdag 8.april.

Gå til nav.no og logg inn på Ditt NAV.

Sosialtenesta skal i følge sosialtenesteloven:

  • Fremme økonomisk og sosial tryggleik.
  • Betre levevilkåra for vanskelegstilte.
  • Bidra til auka likeverd og likestilling og førebygge sosiale problem.
  • Bidra til at den enkelte får moglegheit til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktiv og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre.
  • Ha kvalifiseringsprogram for personar i yrkesaktiv alder som har vesentleg nedsett arbeids- og inntektsevne, som gir rett til kvalifiseringsstønad.

Les om sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp på www.nav.no.

Åpningstider

På nettsiden til NAV Ålesund finner du oppdaterte åpningstider.

Til toppen