Viktig informasjon om korona

Brattvåg barneskule

Brattvåg barneskule

Klikk for stort bileteBrattvåg barneskule er ein fin og moderne skole.

Dysleksivennleg skole

Brattvåg barneskule er ein dysleksivennleg skole.

Pedagogisk plattform

Visjon: Ein god skule for alle.

Motto: 

 • I same båt
 • Lære - bry oss - samarbeide

Hovudmål

På Brattvåg barneskule skal vi ha eit godt og trygt læringsmiljø

 • som er tilpassa den enkelte og som gjennom inkludering og medansvar fremjer fagleg utvikling og meistring.
 • der alle viser respekt, anerkjenning og omsorg for kvarandre og der alle skal oppleve trivsel og utvikle god sosial kompetanse.
 • der alle skal oppleve personleg utvikling og modning i fagleg og kulturell samhandling med andre.

Elevsyn

 • alle er unike og spesielle - men likeverdige.
 • alle skal ha like høve til å utvikle evnene sine individuelt og i samhandling med andre.
 • vi utviklar oss ved å bli sett, anerkjent og respektert.

Læringssyn

 • vi lærer best i eit trygt og inkluderande skolemiljø som stimulerer til lærelyst, medverknad og fellesskap
 • vi lærer gjennom ulike strategiar og varierte arbeidsmåtar på ulike arenaer.
 • læring blir fremja gjennom dialog og refleksjon omkring meistring og eigne føresetnader.

Kjenneteikn

 • eit trygt, inkluderande og mangfaldig læringsmiljø prega av gjensidig respekt og anerkjenning.
 • faglege utfordringar og meistringsopplevingar.
 • eit godt samarbeid mellom skule og heim.
 • gode kulturopplevingar og kulturaktivitetar.
 • aktive elevar med reell medverknad.
 • tydelege og engasjerte vaksne.
 • ei inkluderande leiing.
 • eit hensiktsmessig og tiltalande fysisk miljø

Ordensreglement

 

Leksehjelp

Dette er ei ordning som gir alle elevane på 5. – 7. trinn rett til gratis leksehjelp (jf. Opplæringslova § 13-7a og Føreskrift til opplæringslova § 1A-1). Føremålet med leksehjelpa er å gi elevane støtte til læringsarbeidet.    

Leksehjelpa vert organisert trinnvis på dei respektive trinnareala kvar tysdag (14.30 – 15.30), onsdag (14.30- 15.30) og torsdag (14.30 – 15.15).

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Telefon i SFO-tida: 992 28 116

Kontakt

Besøk: Skulesvingen 4
E-post: brattvag.barneskule@alesund.kommune.no

 • Telefon: 90 91 19 98 
 • Telefon SFO: 99 22 81 16 
 • Arb.rom tilsette: 91 37 35 75 

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/brattvag-barneskule

Til toppen