Økonomi og verksemdstyring

Økonomi og verksemdstyring

Stab for Økonomi og verksemdstyring har ansvar for tenesteområda økonomi, finans og rekneskap, budsjett og verksemdstyring og innkjøp.

Stabsområdet er delt inn i fire stabsavdelingar som blir leia av kvar sin stabsavdelingssjef. Stabsområdet skal levere relevant styringsinformasjon av høg kvalitet til rett tid som grunnlag for avgjerder både administrativt og politisk.

Til toppen