Plan og geodata

Plan og geodata

Verksemda består av to avdelingar.

Arealplan

Planavdelinga arbeider med kommunen sine arealplanar, og kan svare på spørsmål om vedtatte planar, planar under utarbeiding og prosessar i forbindelse med planarbeid.

Planavdelinga jobbar mellom anna med:

  • Behandling av private reguleringsforslag
  • Utarbeiding av kommunale reguleringsforslag
  • Endring av vedtatte reguleringsplanar
  • Utarbeiding av temaplanar, analysar og rettleiingsmateriell

Sjå reguleringsplanar og rettleiing.

Avdelingsleiar: Anette Solbakk

Geodata

Avdelinga har ansvaret for følgande tenester/arbeidsoppgåver:

  • Føring og retting av informasjon om bygningar i matrikkelen (egiedomsregisteret i Noreg).
  • Saksbehandling i forbindelse med kommunale vedtak på namn på vegar, gater, parkar og plassar.
  • Tildeling og matrikkelføring av offisielle adresser.
  • Formidling av kart/kartdata og eigedomsinformasjon, herunder leveranse av meklarpakkar til eigedomsmeklarbransjen.
  • Ajourhold av felles kartdatabasar, samt konstruksjon og forvaltning av kommunens plankartdatabasar og digitale planarkiv.
  • Analysar mot geografiske og geografisk relaterte data.

Sjå kartdata og eigedomsinformasjon.

Avdelingsleiar: Knut Helge Skare

Verksemdsleiar: Ikkje tilsett

Til toppen