Flem skule

Peder Otto Dybvik

Flem skule er ein 1. til 7. trinnskule på Flemsøy/Skuløy på Nordøyane.

Lepsøy, Flem og Haramsøy skular er ei felles administrativ verksemd frå 01.08.2020.
Både tilsette og elevar samarbeider mykje på tvers av øyane.

Pedagogisk profil

Samarbeid, tryggleik og trivsel som grunnlag for læring.

Flem skule er ein dysleksivennleg skole. Det betyr at:

  • vi oppdagar dysleksi i ein tidleg fase
  • vi set inn tiltak så tidleg som mogleg.
  • vi gir god opplæring i digitale verktøy.
  • skolen gir god tilpassa opplæring for alle elevane.

Flem skule har fokus på teknologi og digital læring på alle årstrinn.
Vi er også opptekne av at elevane skal få lære med heile seg, og at ein nyttar natur og nærmiljø aktivt i undervisninga. Vi legg til rette for kreativ og utforskande læring.

Reglement

Leksehjelp

Flem skule er ein «leksebevisst» skule:

  • Mål: God tilpassing og meistring, styrke grunnleggande ferdigheiter.
  • Lekser i basisfaga: norsk/lesing, matematikk og engelsk.
  • Lesetrening, mengdetrening og øving i å gjere sjølvstendig arbeid.
  • Vi ser på foreldra som ein viktig ressurs i læringsarbeidet.
  • Leksehjelp på skulen på måndag og tysdag etter skuletid for 3.-7.klasse.

SFO

Ope til kl 16:00 kvar dag etter skuletid.
Vennskap og samhandlingar er ”hovudfaget” i SFO. Elevane får eit variert tilbod av aktivitetar, både eigenstyrte og vaksenstyrte.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

Kontakt

Besøk: Longvafjordvegen 386 
E-post: flem.skule@alesund.kommune.no

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/flem-skule