Brattvåg barneskule

Brattvåg barneskule er ein fin og moderne skole.

Dysleksivennleg skole

Brattvåg barneskule er ein dysleksivennleg skole.

Pedagogisk plattform

Visjon: Ein god skule for alle.

Motto: 

 • I same båt
 • Lære - bry oss - samarbeide

Hovudmål

På Brattvåg barneskule skal vi ha eit godt og trygt læringsmiljø

 • som er tilpassa den enkelte og som gjennom inkludering og medansvar fremjer fagleg utvikling og meistring.
 • der alle viser respekt, anerkjenning og omsorg for kvarandre og der alle skal oppleve trivsel og utvikle god sosial kompetanse.
 • der alle skal oppleve personleg utvikling og modning i fagleg og kulturell samhandling med andre.

Elevsyn

 • alle er unike og spesielle - men likeverdige.
 • alle skal ha like høve til å utvikle evnene sine individuelt og i samhandling med andre.
 • vi utviklar oss ved å bli sett, anerkjent og respektert.

Læringssyn

 • vi lærer best i eit trygt og inkluderande skolemiljø som stimulerer til lærelyst, medverknad og fellesskap
 • vi lærer gjennom ulike strategiar og varierte arbeidsmåtar på ulike arenaer.
 • læring blir fremja gjennom dialog og refleksjon omkring meistring og eigne føresetnader.

Kjenneteikn

 • eit trygt, inkluderande og mangfaldig læringsmiljø prega av gjensidig respekt og anerkjenning.
 • faglege utfordringar og meistringsopplevingar.
 • eit godt samarbeid mellom skule og heim.
 • gode kulturopplevingar og kulturaktivitetar.
 • aktive elevar med reell medverknad.
 • tydelege og engasjerte vaksne.
 • ei inkluderande leiing.
 • eit hensiktsmessig og tiltalande fysisk miljø

Ordensreglement

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Telefon i SFO-tida: 99 22 81 16

Kontakt

Besøk: Skulesvingen 4
E-post: brattvag.barneskule@alesund.kommune.no

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/brattvag-barneskule

Søk etter kontaktinformasjon