Førebygging og meistring

Førebygging og meistring

Verksemd for Førebygging og meistring er ei verksemd for førebyggande tenester og har som overordna målsetting å bidra til at kvar enkelt kan leve mest mogleg sjølvstendig og ha ein aktiv og meiningsfylt kvardag uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Verksemda rommar eit mangfald av tenester:

 • ergoterapi
 • fysioterapi
 • kvardagsrehabilitering
 • syn- og høyrselskontakt
 • seniorsenter med dagaktivitetstilbod for eldre
 • dagaktivitetstilbod for personar med demenssjukdom
 • demensteam
 • støttekontaktteneste
 • hjelpemiddelformidling

Avdelingsleiarar

 • Seniorsenter: Solveig K. Viddal
 • Fysio- og ergoterapi: Lisbeth Anita Løvoll
 • Tekniske hjelpemiddel og velferd: Torgeir Emaus
 • Avdeling dagtilbod: Amrei Jakobs
Til toppen