Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Velkommen til oss

Personal og lønn samlet på ett brett.

Ålesund kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca. 3.100 ansatte, samt en av de største arbeidsgiverne mellom Bergen og Trondheim.

Vi trenger kloke hoder, gode hjerter og sterke hender

Tjenestene kommunen leverer er livsviktige og samfunnskritiske. For å kunne levere disse tjenestene, trenger vi flere flinke folk! Vi leter etter mennesker med:

 • kloke hoder som kan være med på å videreutvikle våre tjenester
 • gode hjerter som er motiverte for å yte god service
 • sterke hender som kan omdanne planer og visjoner til virkelighet

Vi ønsker oss engasjerte og motiverte medarbeidere som er preget av kommunens verdier: Respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede.

Dersom du er opptatt av å ha en meningsfylt jobb, med varierte og utfordrende oppgaver, og føler at du har egenskaper og erfaringer som kan bidra til å levere gode tjenester for kommunens innbyggere, så er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Arbeidsområder

Kultur

Kultur som yrkeKultur er mer enn bare kino og teater! Virksomhetene som yter tjenester innen kultur har ansvar for å tilrettelegge for varierte aktivitets – og fritidstilbud til alle innbyggere, unge som eldre.

Tjenestene spenner fra undervisning og utførelse innen musikk, teater og kunst, til drifting av kommunale kultur – og idrettsarenaer, aktivisering av ungdom og utvikling av nye kulturtilbud.

Egenskaper

Arbeid innen kultur krever ofte at man er utadvendt, kreativ og energisk og ha gode kommunikasjonsevner. Her får man jobbe med mange forskjellige typer mennesker og delta i ulike kulturprosjekter.

Yrker

Eksempler på yrker er:

 • kulturkonsulent 
 • teaterinstruktør
 • musikklærer
 • klubbarbeider på fritidsklubber
 • tilsynsvakt på idrettsanlegg
 • bibliotekar
 • billettør

 

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgInnen for pleie og omsorgsvirksomhetene ytes det helse – og pleietjenester til alle kommunens innbyggere som har behov for eller krav på slike tjenester. Disse tjenestene er ofte livsviktige og er regulert og kvalitetssikret for at de skal være tilpasset brukernes behov.

Egenskaper

Det er meningsfylt å kunne bidra til å skape en trygg og verdig ramme rundt mennesker som befinner seg i ulike livssituasjoner eller livsfaser. Dersom du liker å jobbe med mennesker og er et typisk ”omsorgsmenneske”, kan dette passe for deg.

Yrker

Eksempler på yrker innen pleie og omsorg er sykepleier, hjelpepleier, hjemmehjelp, ergoterapeut, aktivitør, fysioterapeut, helsefagarbeider.

 

Rådmannens stab og interne tjenester

Fire av de ansatte i rådmannens stabKommunen skal yte en rekke tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere. En effektiv administrasjon er viktig for å nå dette målet. Rådmannen støttes derfor av en fagstab og interne støttetjenester.

Stab

Fagstabene består av:

 • Team kommunikasjon
 • Team kommuneadvokat
 • Team konserninnkjøp
 • Team bestiller
 • Team oppvekst
 • Team plan og utvikling
 • Team folkehelse og velferd
 • Team helse og omsorg
 • Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester
 • Politisk sekretariat

Interne tjenester

I tillegg til fagstabene, støttes rådmannen og de øvrige virksomhetene av følgende interne støttetjenester: 

 • Regnskap og finans 
 • Personal og lønn 
 • IT 
 • Dokumentsenter, servicetorg og trykkeri

Oppgavene innenfor dette området er derfor veldig variert og spenner over et vidt fagfelt. Relevante utdanningsbakgrunner er bl.a. økonomi, administrasjon og ledelse (også med kommunalt fokus), personalledelse/HR, IT, statsvitenskap, medievitenskap.

Skoler og barnehager

Kommunens skoler og barnehager skal bidra til å skape trygge oppvekst – og opplæringsvilkår for barn og unge. Det er en lærings- og utviklingsarena hvor man skal legge til rette for læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at barn og unge kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap.

jobb-barnehageJobb i barnehage

   Som ansatt i barnehage må man kunne legge til rette for barns opplevelse, erfaring, lek og læring. Å ivareta barns behov og påvirke oppvekstvilkårene deres positivt, stiller store krav til kompetanse og kunnskaper om barn.

Arbeidet i en barnehage byr på varierte arbeidsoppgaver- og dager - og mye glede.

pdf Brosjyre_Tar-du-utfordring-barnehage

Jobb i skolen

jobbiskoleI skolen bruker de ansatte varierte pedagogiske metoder avhengig av elevenes forutsetninger og fagenes egenart. Undervisningen planlegges i felleskap med kolleger, hjemmene og elevene.

pdf Brosjyren "Kom til oss! Vi trenger flere lærere"

Egenskaper

Skal man jobbe innenfor disse virksomhetene er det viktig at man er aktiv, glad i mennesker, tålmodig og kan stille krav og gi utfordringer slik at barna får tro på seg selv.

Yrker

Eksempler på yrker er:

 • rektor
 • lærer
 • lærerassistent
 • barnehagestyrer
 • førskolelærer
 • barne-og ungdomsarbeider
 • SFO assistent

 

Sosial og velferd

Sosial og velferd illustrasjonsmotivSosial- og velferdstjenesten yter faglig og menneskelig støtte for personer i varierte livssituasjoner, og arbeider med tilrettelegging for en kvalitetsmessig velferd for kommunens innbyggere.

Tjenestene er veldig varierte – fra forebyggende arbeid for barn og unge, barnevern, økonomisk rådgivning, skolehelsetjeneste, tiltak for rusmisbrukere og mye mer.

Egenskaper

Arbeid innen disse tjenestene stiller krav til personlige og faglige evner til å kunne takle krevende situasjoner for brukerne. Det kan være en utfordrende, men også svært givende jobb.

Stillinger

Innen disse tjenestene blir man ofte tilsatt som sosialkurator, med en sosialfaglig utdanningsbakgrunn. Her finnes også stillinger som blant annet:

 • jordmor
 • helsesykepleier
 • aktivitør
 • saksbehandler

 

Teknisk

planbygningDe tekniske virksomhetene har sine hovedoppgaver innen planlegging, utbygging, drifting og vedlikehold av tekniske anlegg og tjenester i kommunen.

Dette inkluderer virksomhetene:

 • Vann, avløp og renovasjon (VAR)
 • Vei, anlegg og park (VAP)
 • Plan og bygning
 • Kart og oppmåling
 • Eiendomsdrift
 • Renholdsdrift

I tillegg har kommunen organisert noen av de tekniske tjenestene som kommunale foretak (KF’er):

 • Ålesund kommunale Eiendom KF
 • Ålesund brannvesen KF, samt Møre og Romsdal 110-sentral KF

kartoppmalingForvaltningen av de tekniske tjenester er en spennende og utfordrende oppgave, da disse tjenestene er ofte samfunnskritiske og derfor må tilfredstille strenge krav til kvalitet og sikkerhet. I tillegg skal utviklingen av tjenestene foregå på en mest mulig miljøvennlig måte innenfor et område med rask teknologisk utvikling.

Relevant utdanning

Relevante utdanningsbakgrunner innen tekniske virksomheter er bygg og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning, fysisk planlegging og prosjektledelse.

Se også

Ledige stillinger | Slik søker du

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119