Arbeidsområde

Helse og omsorg

Innanfor helse og omsorgsverksemdene blir det ytt helse – og pleietenester til alle innbyggarar som har behov for eller krav på slike tenester.

Desse tenestene er ofte livsviktige og er regulert og kvalitetssikra for at dei skal vere tilpassa brukaren sine behov.

Eigenskapar:

Det er meiningsfylt å kunne bidra til å skape ei trygg og verdig ramme rundt menneske i ulike livssituasjonar eller livsfasar. Dersom du likar å jobbe med menneske og er eit typisk ”omsorgsmenneske”, kan dette passe for deg.

Eksempel på yrke:

  • Sjukepleiar
  • Hjelpepleiar
  • Heimehjelp
  • Helsefagarbeidar
  • Lege
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
Til toppen