Arbeidsområde

Barn, familie og integrering

Kommunalområdet Barn, familie og integrering yter ulike tenester retta mot barn og familiar.

Tenestene er omfattande og varierte – frå førebyggande arbeid for barn og unge, barnevern, skulehelseteneste, helsestasjon, jordmor, familiestøtte, avlastning og flyktningar.

Eigenskapar:

Arbeid innan desse tenestene stiller krav til personlege og faglege evner til å kunne takle krevjande situasjonar for brukarane. Arbeidet kan vere utfordrande, men er også svært givande.

Eksempel på yrke:

Personar som arbeider innanfor de ulike tenestene i kommunalområdet har utdanning som til dømast

  • Helsesjukepleiar
  • Jordmor
  • Psykiatrisk sjukepleiar
  • Psykolog
  • Barnevernspedagog
  • Sosionom
  • Familierettleiar
Til toppen