Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Handlings -og økonomiplan og budsjett

Budsjett vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperioden.

Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp areal- og samfunnsdelen. Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene (jf. plan- og bygningsloven § 11-1). Den angir ressursfordeling og spesifiserer tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene og strategiene i kommuneplanen.

Handlingsdelen rulleres årlig sammen med kommunens budsjett- og økonomiplan og gjelder for samme fireårsperiode (jf. plan- og bygningsloven § 11-3).

Dette er saksGangen 

Før budsjett og handlings- og økonomiplan vedtas, skal det behandles i de folkevalgte organ og innbyggere skal ha anledning til å bli hørt. Dette er saksgangen for budsjettbehandlingen i 2018:

  • 11.09.2018: Rådmannens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 presenteres for formannskapet kl. 09.30 i formannskapssalen.
  • 17.09.2018: Orientering til de kommunale rådene og utvalgene kl. 17.00 i bystyresalen.
  • 02.10.2018: Formannskapet behandler dokumentene og gir sin innstilling til bystyret.
  • 02.10.18-01.11.2018: Høringsperiode. Innstillingen fra formannskapet og dokumentene er til offentlig høring og innbyggerne kan si sin mening. Innspill som krever saksbehandling før bystyrebehandlingen må leveres senest 22.10.2018.
  • 01.11.2018: Bystyret behandler handlingsplan og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019. Se protokoll fra møtet.

 

handlings- og økonomiplan 2019 - 2022 og Budsjett 2019

Bystyret har den 01.11.2018 gjort følgende vedtak:

pdfBystyrets vedtak - Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - Ålesund kommune

 

Formannskapet har den 02.10.2018 gitt sin innstilling til bystyret:

pdfFormannskapets innstilling 02.10.2018 - Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 

 

Rådmannens forslag:

pdfRådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

pdfSakspapir til formannskapet - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

pdfVedlegg 1 - Rådmannens foreslåtte driftstiltak

pdfVedlegg 2 - Driftstiltak som rådmannen ikke har foreslått

pdfVedlegg 3 - Alle foreslåtte investeringstiltak fra foretak, kirke og virksomheter

pdfVedlegg 4 - Budsjettsaker fra kommunale foretak og kirkelig fellesråd

pdfVedlegg 5 - Betalingsregulativ 2019 og fritaksliste eiendomsskatt 2019

pdfVedlegg 6 - Selvkostgebyrer - Budsjettnotat fra Momentum

pdfVedlegg 7 - KOSTRA-hefte Ålesund kommune 2017

pdfVedlegg 8 - KOSTRA-hefte Nye Ålesund 2017

 

handlings- og økonomiplan 2018 - 2021 og Budsjett 2018

pdfHadlings-og økonomiplan 2018-21 og budsjett 2018, rådmanens forslag

Rådmannens økonomiplan for perioden 2018 --2021 med årsbudsjett for 2018 har innarbeidet handlingsplanen for oppfølging av kommuneplanen.

Gjennom de to siste to årene har det pågått en omlegging, slik  at Ålesund kommune er nå i ferd med å få et godt styringsredskap for politikere og administrative ledere i kommunen.  Ved å tilrettelegge for tidlig politisk behandling vil virksomhetene få mulighet til å innrette driften sin i god tid før nytt budsjettår, samtidig som handlingsplanen gir uttrykk for hvilke mål som skal nåes for de ressursene som tildeles virksomhetene. 

Med slikt styringssystem vil det til årsmeldingen bli lettere å rapportere om målene fra handlingsplanen er nådd.  Det er lagt ned et stort arbeid for å lykkes med omleggingen, og rådmannen vil gi honnør for til de som har bidratt.

Historikk

Dokumenter fra forrige periode. 

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Bystyrets vedtak 27.10.2016:

pdfBystyrets vedtak - Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 - Ålesund kommune

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak om statsbudsjettet og retting av regulativ

pdfBystyrets vedtak - orienteringssak. Høringsuttalelser til budsjett. Omdisponering av investeringsmidler for Ålesund kirkelige fellesråd

Formannskapet har den 04.10.2016 gitt sin innstilling:

pdfFormannskapets innstilling til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

Rådmannens forslag ble lagt frem 13.09.2016 kl. 13.00:

pdfRådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

pdfVedleggshefte budsjett og økonomiplan 2017-2020

pdfRådmannens presentasjon av budsjettforslaget

Kommuneplanens handlingsdel

pdfKommuneplanens handlingsdel 2017 -2020

docxBystyrets vedtak - Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020

Dette dokumentet het tidligere "premissgivende bestilling". Her er pdfPremissgivende bestilling for Ålesund kommune 2013-16

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119