Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skredfare

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjennomført en kartlegging av faresoner knyttet til skred i utvalgte områder i kommunen.

Skredvarsling

Åknes / Tafjord Beredskap IKS er eit interkommunalt selskap som har ansvaret for overvaking av fjellskred.

Flomvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat har en sentral rolle i beredskap for flom og skred.  NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

Krisehåndtering

Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader. Hver kommune har sin kriseledelse som blir innkalt dersom en større ulykke/krise inntreffer. 

Drone

Bruker du drone til hobby eller kommersielle formål? Sett deg inn i regelverket først.

Beredskap og sikkerhet

Ålesund kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes  sikkerhet og trygghet.

Politiråd

Politirådet vårt består av kommunene Ålesund, Sula, Giske og Sunnmøre politidistrikt (driftsenhet Nordre Sunnmøre).

IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig støtte- og rådgivningsgruppe som kan tre i funksjon ved alvorlige ulykker og ekstraordinære kriser.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119