Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Er du eller ein av dine næraste ramma av kreft?

Å bli ramma av kreft kan vere tøft. Mange slit med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringar rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Ålesund kommune har kreftkoordinatorar som har som oppgåve å bedre kvardagen til kreftsjuke og deira pårørande.

Koordinatoren sine oppgåver

Kreftpasientar må forhalde seg til mange ulike instansar. Ein kreftdiagnose får stor innverknad på kvardagen, både for den som er ramma, og dei som står den sjuke nær. Kreftkoordinator skal være rådgivar og rettleiar for kreftramma gjennom ulike fasar.

Kreftramma som ikkje får heimesjukepleie eller anna form for pleie og omsorgshjelp i kommunen er ei gruppe som i mange tilfelle blir åleine gjennom behandlingsforløpet. I praksis gjeld dette gjerne nydiagnostiserte og kreftoverlevarar. Kreftkoordinator vil ha et spesielt fokus på denne gruppa. Barn som pårørande er også ei sårbar gruppe som det må rettast spesiell merksemd mot.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorga i kommunen skal kreftkoordinator sikre:

 • Rådgiving og informasjon til befolkninga:
  Førebygging og helseopplysning
 • Heilheitleg omsorg:
  Kreftkoordinator skal vere til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kvardagen til kreftramma og deira pårørande.
 • Ei samanhengande teneste der bistand og oppfølging frå ulike etatar er samkøyrde:
  Kreftkoordinator skal bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen.
 • God kompetanse blant helsepersonell som arbeider med kreftomsorg:
  Kreftkoordinator skal bistå med undervisning, rettleiing, refleksjon.

Kreftkoordinator kan bidra med:

 • Samtalar, råd og rettleiing til pasientar og pårørande
 • Oversikt over relevante tilbod og tenester
 • Førebyggande tiltak og opplysning om kreft
 • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatne
 • Undervisning, råd og rettleiing til helsepersonell

Kontakt

Pasientar kan henvisast frå behandlar i første- eller andrelinetenesta, kreftramma og pårørande kan også ta direkte kontakt.

Kreftkoordinator er Grete Myklebust Gjesdal.
Telefon: 70162811 eller 40924712
E-post: Grete.Iren.Myklebust.Gjesdal@alesund.kommune.no

Til toppen