Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Tvangstiltak - rus/ROP

Tvangstiltak overfor personar med rusmiddelmisbruk

I Ålesund kommune er det oppfølgingstenestene for rus/ROP som har ansvar for saksbehandling som gjeld tvangstiltak for personar med rusmiddelproblem.

Korleis arbeider vi?

Saksbehandlinga blir gjort i samarbeid med kommuneadvokat og bistandsteam ved spesialisthelsetenesta TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser).

I arbeidet vårt følger vi alltid Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10: Tvangstiltak ovenfor personer med rusiddelmisbruk, samt dei prosedyrane for saksbehandling som er lagt til grunn i Helsedirektoratet sin «Veileder om tvangstiltak overfor personar med rusmiddelproblem». 

Dersom vilkåra i lova er oppfylt, gir denne løyve til:

  • §10-2; tilbakehald i institusjon utan eige samtykke
  • §10-3; tilbakehald av gravide rusmiddelavhengige
  • §10-4; tilbakehald på bakgrunn av eige samtykke

     

Bekymringsmelding og oppretting av saker

Våre saker blir oppretta med bakgrunn i oppfølging der ein vurderer at det er nødvendig å gjere undersøkingar for å kartlegge om det er grunnlag for å sette i verk tvangstiltak.

Mange saker blir også oppretta etter melding frå pårørande eller andre,  om bekymring for personar som treng bistand og oppfølging.

Korleis kontakte oss?

Oppfølgingstenester for rus/ROP har to avdelingar:

Avd. Nordre – geografisk område som omfattar gamle Skodje, Haram, Sandøy og Ørskog

Avd. Sentrum (omfattar gamle Ålesund):


Avdelingsleiarane er tilgjengelege måndag – fredag kl 08.00-16.00.

Er det vurdert til å vere ein akuttsituasjon utover tida der avdelingsleiarane er tilgjengelege, må ein ta kontakt med legevakt og/eller politi. Ring 113.

For meir informasjon ta gjerne kontakt med avdelingsleiarane per e-post, eller med Tildelingskontoret på telefon 70 16 22 00.

Til toppen