Oppfølgingsteneste psykisk helse og rus

Oppfølgingsteneste psykisk helse og rus

Oppfølgingstenesta for rus/ROP (samtidige rus- og psykiske problem) har som mål å fremme aktiv deltaking frå brukarar som mottar tenester, der rusmeistring og somatisk og psykisk helse er i fokus.

Tilbod

Oppfølgingstenesta kan tilby:

  • lavterskel rusoppfølging på dagtid, nokre stader i kommunen også på kveld og i helgar.
  • skadereduserande tiltak og smitteverntiltak med utlevering av brukarutstyr.
  • samarbeid og samhandling med andre kommunale instansar og spesialisthelsetenesta
  • likepersonsamtalar med erfaringskonsulentar innan rusavhengigheit og for pårørande.
  • å opprette, koordinere og delta i ansvarsgrupper.
  • bruk av verktøy som individuell plan og kriseplan.

Korleis tar eg kontakt?

Du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstenesta Rus/ROP på mobil 991 07 882.

  • Avdelingsleiar sentrum, Anne Marie Aasen, mobil  975 96 206
  • Avdelingsleiar nordre, Tove Sønderland, mobil 995 87 760

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen