Oppfølgingsteneste psykisk helse og rus

Oppfølgingsteneste psykisk helse og rus

Oppfølgingstenesta for rus/ROP (samtidige rus- og psykiske problem) har som mål å fremme aktiv deltaking frå brukarar som mottar tenester, der rusmeistring og somatisk og psykisk helse er i fokus.

Tilbod

Oppfølgingstenesta kan tilby:

  • lavterskel rusoppfølging på dagtid, nokre stader i kommunen også på kveld og i helgar.
  • skadereduserande tiltak og smitteverntiltak med utlevering av brukarutstyr.
  • samarbeid og samhandling med andre kommunale instansar og spesialisthelsetenesta
  • likepersonsamtalar med erfaringskonsulentar innan rusavhengigheit og for pårørande.
  • å opprette, koordinere og delta i ansvarsgrupper.
  • bruk av verktøy som individuell plan og kriseplan.

Ønsker du å ta kurs ?

Vi tilbyr digitale sjølvhjelpskurs i meststring av rusutfordringar. Til dette nyttar vi Trigga.no, ein nettbasert kursportal som er laga for å gi hjelp til menneske som slit med avhengigheit eller står i fare for å utvikle eit rusproblem. Portalen inneheld modular med faginnhold, verktøy, metodar og teknikkar som kan være nyttig dersom du ønsker å gjere endringar i livet ditt. Du kan få rettleiing undervegs.

Her finn du kursa (Trigga.no)

Før du får tilgang til kursa på Trigga.no må du gjennom ei kartlegging som kan takast på telefon eller ved oppmøte. Ta kontakt med sosionom Line Borgen, som kan nåast på telefon 909 22 326 måndag til fredag mellom kl.09.00 – 15.00

Korleis tar eg kontakt?

Du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstenesta Rus/ROP på mobil 991 07 882.

  • Avdelingsleiar sentrum, Anne Marie Aasen, mobil  975 96 206
  • Avdelingsleiar nordre, Tove Sønderland, mobil 995 87 760

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen