Ankerhuset rehabilitering og ettervern

Rehabilitering og ettervern etter rusbehandling.

Rusrehabilitering er eit tilbod for personar med rusavhengigheit og/eller ROP-lidingar.

Perioden for rehabilitering kan vare inntil tre år. Det er 10 bueiningar ved Ankerhuset.

Verktøy som blir brukt er individuell plan, kriseplan, terapeutiske samtalar med vekt på livsmeistring og brukarmedverknad. 

Heildøgnstilbod

Ankerhuset rehabilitering er eit rusfritt ettervernstilbod, med fokus på meistring av livet utan bruk av rusmidlar.

Ettervern dag/kveld

På Ankerhuset er det tilbod dag/kveld for dei utan døgnplass, som:

  • Aktivitetar som tur, trening og matlaging
  • Samtalar og kurs/opplæring
  • Gruppetilbod
  • Sosialt treffsted

Kontakttelefon

Du kan óg ta kontakt for meir informasjon ved avdelingsleiar, mobil  97 59 62 06.

Følg oss

Ankerhuset på Facebook

Ansvarleg for tenesta

 

Psykisk helse og rus