Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteamet har ansvar for drift av sju bustader med heildøgnsbemanning. 

Vi tilbyr tilrettelegging og oppfølging med strukturerte og føreseielege opplegg, slik at brukarane får ein meiningsfull kvardag og gode framtidsperspektiv. Dette inkluderar organisert samarbeid med tenesteyterane rundt brukaren og pårørandekontakt.

Korleis søkjar eg?

Du søkjar på eige skjema. Skjemaet må fyllast ut og sendast til Ålesund kommune. Postadresse finn du på søknadsskjemaet. 

Søk om døgnbemanna bustad

Ansvarleg for tenesta