Pårørandekoordinator

Pårørandekoordinator

Dei aller fleste er pårørande ein eller annan gong i løpet av livet. Mange klarer seg utan hjelp frå det offentlege, men for nokre kan det vere vanskeleg å orientere seg om tilbod og tenester. Andre har behov for emosjonell støtte i ein krevjande situasjon og kan ha nytte av støttesamtalar og å få hjelp til å sortere tankar og følelsar.

Kva gjer ein pårørandekoordinator?

 Pårørandekoordinator bidrar til å utvikle og styrke kommunen sin pårørandeomsorg gjennom:

  • Identifisering og kartlegging av pårørande sine behov.
  • Informasjonsarbeid rundt pårørande sine behov internt og eksternt.
  • Oversikt over tilbod og tenester retta mot pårørande.
  • Representasjon av kommunen i ulike fora.
  • Bidrag i utviklingsarbeid retta mot pårørande
  • Undervisning, rettleiing og kompetanseheving til tilsette i kommunen.
  • Barn som pårørande
  • Kurs, grupper
  • Meistringskurs for etterlatne

Korleis kan pårørandekoordinatoren hjelpe?

Pårørandekoordinator er ein ressurs for kommunen sine tilsette, pårørandeorganisasjonar, frivillige og andre samarbeidspartar. 

Kontakt

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen