Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Pårørande ved demens

Tilbod til personar med demenssjukdom

Demenssjuke og deira pårørande har ei rekke rettigheiter og krav på ulike tenester, hjelpemiddel og støtteordningar.

Har du eller nokon av dine næraste demenssjukdom?

Kommunen sitt demensteam er eit lågterskeltilbod som er gratis. Tilvisning er ikkje nødvendig. Både enkeltpersonar, pårørande, venner og helsepersonell kan ta direkte kontakt. Vi har teieplikt. Ta gjerne kontakt med demensteamet tidleg i forløpet, vi vil gjerne vere din/dykkar kontaktperson i kommunen.

Kva er demens?

Demens er ei fellesnemning for ein kronisk funksjonssvikt som skuldast ulike hjernesjukdommar eller skadar. Alzheimers sjukdom er den hyppigaste årsaka til demens, men det finst mange fleire. Demens er kjenneteikna ved kognitiv svikt, redusert evne til å fungere i dagleglivet slik ein har gjort tidligare. (Kilde: Knut Engedal, Aldring og helse, Nasjonal kompetanseteneste)

Kva kan demensteamet tilby?

  • Gi råd og rettleiing til personar med demens, pårørande og helsepersonell
  • Kartlegging og utgreiing i samarbeid med fastlege
  • Heimebesøk
  • Oppfølging av pasient og pårørande
  • Tilrettelegging av aktivitetar
  • Informasjon og hjelp til å søke på kommunen sine tenester
  • Søke om aktuelle hjelpemiddel

Pårørandeskole

Kvar haust arrangerer vi kurs for pårørande i samarbeid med Ålesund og omegn Demensforening. Kurset går over 5-6 kveldar i september/oktober og er interkommunalt.

Samtalegrupper - for deg som er pårørande og ønsker å møte andre i liknande situasjon

Samtalegrupper er ein møteplass for pårørande der ein kan utveksle erfaringar, gi kvarandre råd og tips og styrke eiga meistring. Gruppene vert leia av geriatriske sjukepleiarar, og møtest ca. ein gong pr. månad på dag- eller kveldstid. Det er 6-8 deltakarar i kvar gruppe, møta varer i omlag to timar. Ring oss for meir informasjon, eller meld deg på.

Aktivitetstilbod

Aktivitetstilbod i dagsenter

Nyttige lenker:

Kontakt

Sentralbord Førebygging og meistring, Klipra: 70 16 30 51
Geriatriske sjukepleiarar:

  • Annette Haugen: 916 45 459
  • Anne Roald: 480 18 936
  • Liv Aarseth Lied: 70 16 30 29
Til toppen