Pårørande ved demens

Tilbod til personar med demenssjukdom

Demenssyke og pårørende har en rekke rettigheter, og krav på ulike tjenester, hjelpemidler og støtteordninger.

Har du eller nokon av dine næraste demenssjukdom?

Kommunen sitt demensteam er eit lavterskeltilbod som er gratis. Henvisning er ikkje nødvendig. Både enkeltpersonar, pårørande, vener og helsepersonell kan ta direkte kontakt. Vi har teieplikt. Ta gjerne kontakt med demensteamet tidleg i forløpet, vi vil gjerne vere din/dykkar kontaktperson i kommunen.
 

Hva er demens?
Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det finnes mange flere. Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, redusert evne til å fungere i dagliglivet slik en har gjort tidligere. (Kilde: Knut Engedal, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste)


Kva kan demensteamet tilby:

  • Gi råd og veiledning til personar med demens, pårørande og helsepersonell
  • Kartlegging og utredning i samarbeid med fastlege
  • Heimebesøk
  • Oppfølging av pasient og pårørande
  • Tilrettelegging av aktivitetar
  • Informasjon og hjelp til å søke på kommunen sine tenester
  • Søke om aktuelle hjelpemiddel

Pårørandeskole

Kvar haust arrangerer vi kurs for pårørande i samarbeid med Ålesund og omegn Demensforening. Kurset går over 5-6 kveldar i september/oktober og er interkommunalt.

Samtalegrupper - for deg som er pårørande og ønskjer å møte andre i liknande situasjon

Samtalegrupper er ein møteplass for pårørande der ein kan utveksle erfaringar, gi kvarandre råd og tips og styrke eigen mestring. Gruppene vert leia av geriatriske sykepleiarar, møtes ca. ein gong pr. månad på dag- eller kveldstid. Det er 6-8 deltakarar i kvar gruppe, ca. 2 timers varighet. Ring oss for meir informasjon eller meld deg på.

Aktivitetstilbod

Aktivitetstilbud i dagsenter


Nyttige lenker:


Kontakt

Sentralbord Førebygging og meistring, Klipra: 70 16 30 51
Geriatriske sjukepleiarar:

  • Annette Haugen: 916 45 459
  • Anne Roald: 480 18 936
  • Liv Aarseth Lied: 70 16 30 29
Til toppen