Transportordning (TT-kort)

Transporttenesta (TT) er eit tilbod om drosjetransport frå dør til dør, til personar som på grunn av funksjonsnedsettelse har vesentlege vanskar med å reise kollektivt. 

TT- ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser som er ment betalt av andre.  Dette gjeld til dømes reiser ved behandling hos lege/sjukehus, der NAV/Helseforetaka dekker reisa.

Kven kan søkja om TT- kort?

 • Ordninga gjeld for deg som på grunn av funksjonsnedsettelse, enten fysisk eller psykisk, ikkje mestrar å bruke buss eller andre kollektivtilbod.
 • Funksjonsnedsettinga di må vere varig, eller må minst vare i over eit år. Blinde og dei som må ha spesialbil for rullestolbrukarar, vil bli prioritert.

Kor stort reisetilskot kan eg få?

 • Beløpet er gitt ut frå avstand til kommunesenteret, og kva slags type drosje du nyttar ved søknad. Dei er inndelt i 4 brukarsoner, M1 til M4.
  • M1 - Vanleg drosje under 10 km frå kommunesenteret.
  • M2 - Vanleg drosje over 10 km frå kommunesenteret.
  • M3 - Spesialbil for rullestolbrukarar under 10 km frå kommunesenteret.
  • M4 - Spesialbil for rullestolbrukarar over 10 km frå kommunesenteret.
 • Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som set beløpa i dei ulike brukarsonene.
 • TT-kortet er knytt opp mot ein personleg reisekonto, som bli fylt på 1. januar, og 1. juli kvart år.
 • Eit TT- kort er eit tilskot til dei med store transportutgifter, og ikkje meint å dekke alle transportbehov den enkelte har.

Korleis bruke eit TT-kort?

 • Kortet er elektronisk og brukast som eit vanleg bankkort. Det er personleg, og har påført namn og brukarnummer.
 • TT-ordninga brukast til fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekt av NAV/Pasientreiser.

Ordninga blir administrert av Møre og Romsdals fylkeskommune. Innbyggartorget i Ålesund kommune rettleiar og informerer om TT-kort og søknad.

Korleis søkjar eg?

 • Du må fylle ut søknadskjema.
 • Fastlegen din, fysioterapeut eller ergoterapeut må fylle ut ei erklæring.
 • Skjema med erklæring sender du til Ålesund kommune, Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Ta kontakt med tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester på tlf. 70 16 22 00 eller Innbyggartorget i Ålesund kommune på tlf. 70 16 20 00 for meir informasjon og hjelp til å søkja.

Retningslinjer og søknadsskjema finn du på mrfylke.no

Brukartak og endringar

 • Kommunane har eit brukartak på kor mange brukarar dei totalt kan godkjenne. I følgje retningslinjene frå Møre og Romsdal fylkeskommune, bør dei som ikkje nyttar tenesta bli trekt ut av ordninga.
 • Du må sjølv gi beskjed om du endrar adresse eller type drosje du må ta.
 • Godkjenningar kan bli oppheva dersom brukar ikkje lenger oppfyller vilkåra, eller at vilkåra blir endra, eller dersom ein annan søkjar blir prioritert.

Vedtak

Kommuna hentar inn dei opplysningane som er naudsynt for å avgjere saka, og fattar så eit vedtak på vegne av fylkeskommuna. Avslag på TT-kort skal alltid grunngjevast.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker, frå du fekk vedtaket. Klagen sendast til den instansen som har fatta vedtaket. I klagen skal du fortelje kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngi dette. Kommuna vil då hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommuna/fylkeskommuna si klagenemnd. Før klagen sendast dit, skal den instansen i kommuna som fatta vedtaket vurdera om det er grunn til å endre det. Om vedtaket oppretthaldast, vil saka bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tenesta er ikkje lovpålagt. Sjå Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort.

Sjå også

Møre og Romsdal fylkeskommune