Vaksinering

Vaksinering

Ålesund kommune starta opp med vaksinasjonar av prioriterte grupper 5. januar. Du blir kontakta av fastlegen din eller kommunen for vaksinasjon, når det er din tur. Følg med på kommunen si nettside for detaljar. 

I veke to får Ålesund kommune 145 dosar med vaksine. Desse skal brukast til å vaksinere bebuarar på sjukeheimane. Kommunen har også moglegheit til å bruke inntil 20% av dosene til å vaksinere helsepersonell som har kritiske funksjonar. 

I vekene framover vil kommunen fortsette vaksineringa i tråd med retningslinene frå FHI. 

Dei første som får tilbod etter at vaksineringa på sjukeheimane er ferdig, er dei over 85 år. 

Vaksineringa av denne gruppa vil skje i tett samarbeid med fastlegar, bufellesskap og heimesjukepleien.   

Slik vert dei som får vaksina plukka ut:

 • Fastlegekontor får tildelt eitt visst tal vaksiner
 • Fastlegane tilbyr vaksinene til dei eldste pasientane først.
 • Alle vil få melding frå fastlegen om tidspunktet for vaksinering
 • Dei som får vaksina, vil samstundes få avtale om ny time tre veker seinare til dose nummer to. (for Moderna-vaksina er dette fire veker)
 • Sju dagar etter dose nummer to, skal dei som er vaksinerte vere beskytta mot covid-19 sjukdom.

Vaksinerer først der smittepresset er størst

Ålesund kommune har vald å tilby vaksina i sentrum og sentrumsnære områda av Ålesund by.  Bakgrunnen for dette valet, er at smittepresset er størst i Ålesund sentrum akkurat no. Seinare vil vaksinen bli fordelt etter folketalet i dei ulike kommunedelane.

Eigen påmelding når vaksinasjonen av store grupper startar

Alle som skal vaksinerast no, må ha fått avtale om time frå fastlege. Seinare, når ein skal starte med vaksinasjonar i større delar av befolkninga, legg Ålesund kommune opp til digital påmelding eller påmelding på telefon.

Då vil innbyggarane få time for vaksinasjon hos etablerte kommunalt drevne vaksinestasjonar eller hos fastlegen eller det lokale helsesenteret. 

To dosar

Det skal settast to doser Comirnaty med minst 21 dagar intervall. Dei tre første vekene vil Ålesund få vaksine til første dose. Dei påfølgande vekene vil kommunen få vaksine til både første og andre dose.

Kommuneoverlegen har i samråd med dei nasjonale retningslinjene, laga ei liste der bebuarar ved sjukeheimar får tilbod om vaksina først.

Lenke til FHI si side om vaksineprioriteringar

Dette er prioriteringsrekkefølga per no:

 

1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre, og utvalde helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år, og personar mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 

7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandaer 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Personar med følgande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som fører til nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har ført til bruk av høgdose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste år.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag

På FHI sine nettsider finn du meir informasjon om Koronavaksinasjonsprogrammet.

Dette veit vi

Per no er signala at Noreg får 420.000 dosar med vaksine i første kvartal 2021. Dei 10.000 første dosane som kjem før nyttår, går til sjukeheimar på Austlandet. Så vert vaksina delt ut til kommunane etterkvart. Vaksinasjon skal først skje på institusjon og sidan i samarbeid med den einskilde sin fastlege. 

I Ålesund startar vi med vaksinering like over nyttår. Det er gratis å ta vaksine mot korona.

Når kommunen får nok vaksinedosar til å starte massevaksinering, blir det sett opp eigne vaksinestasjonar for massevaksinasjon strategiske stader i kommunen. Førebels er det usikkert kva dato dette blir. Men truleg før påske.

Situasjonen kan endre seg, og nye vaksiner kan bli godkjend, noko som kan auke talet på vaksinasjonar.

Førebels er det planar om å gjere vaksineringa ute på institusjonane, og ved utvalde fastlegekontor. Det kjem meir informasjon når dette er bestemt. 

Meir informasjon: 

Koronavaksine - informasjon til befolkninga

Video: Korleis blir koronavaksina godkjend?

Informasjonsark om koronavaksina frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på fleire språk. 

Koronavaksine på 1-2-3 - informasjonsbrosjyre på fleire språk. 

Til toppen