Utleige av idrettshallar

Utleige av idrettshallar

Idrettshallane opnar for fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år. Idrettsarrangement og konkurransar for barn og unge som samlar deltakarar frå same kommune. Desse arrangementa kan ha inntil 50 personar innandørs og 200 personar utandørs. I idrettar som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og handball, må alle deltakarane i konkurransen vere frå same kommune. Dersom barn og unge trener med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. Kiosk/kjøkken/kafè eller kantine og garderobar, samt dusjar, skal ikkje nyttast.  

For treningsaktiviteten gjeld

  • Alle personar knytta til sportsleg aktivitet (spelarar, trenarar, leiarar, etc) pliktar å fylgje retningslinjer, råd og anbefalingar frå myndigheiter, Folkehelseinstituttet, NIF m/særforbund og Ålesund kommune. 
  • Spelarar, trenarar, leiarar med Covid-19-relaterte symptom skal ikkje møte opp, og evt. sendast heim. Dette har alle eit personleg ansvar for å vurdere.
  • Deltakarliste skal førast for kvar trening, og takast vare på av trenar i minimum 10 dagar.
  • Alle deltakarar spriter hender ved oppmøte og avreise frå hallen, og elles når det er relevant under aktiviteten.  Bruk framsett eller eige medteke utstyr.
  • Garderober og dusjar skal ikkje nyttast.
  • Treningane kan gjennomførast med nærkontakt mellom spelarane dersom dette er naudsynt for å utføre aktiviteten. 1-metersregelen gjeld før, etter og i pausar/opphald i treninga.
  • Det skal ikkje vere andre til stades på/i/ved treningsarealet enn dei som høyrer til den treningsgruppa som skal trene.
  • Ansvar for handtering/plassering av utstyr under treninga (som t.d. kjegler) skal delast på så få personar som mogleg. Reingjer utstyret ofte.
  • Alle som deltek i aktiviteten skal ha med eiga og merka vassflaske til treningsøkta.
  • Unngå trengsel der det er venta at spelarane kan lage kø eller samlast  i klynger. God oppmerking (t.d. tape på golvet, markering på bakken e.l.) kan gjere det lettare å halde minst 1-meters avstand der det er kravd.
Til toppen