Til deg som treng nokon å snakke med

Til deg som treng nokon å snakke med

Har du spørsmål om korona? Eller treng du nokon å snakke med? Sjå tilgjengelege telefon- og chattetenester.

Informasjon

Ring vår publikumstelefon om du vil ha svar på spørsmål om alt frå karantene til rettleiing om dei nasjonale råda. Er du over 65 år kan du bestille time til oppfriskningsdose over koronatelefonen.

Ring koronatelefonen 90 27 15 79 (Open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00.)

For spørsmål om kommunen sine tenester, kan du spørje Kommune-Kari her på nettsida vår, eller ringe Innbyggartorget.

Her kan du bestille tid for koronatest.

Noen å snakke med

Det frivillige Noreg har òg ei rekkje tilbod som du kan nytte:

 • Diabeteslinja: 815 21 948  (kvardagar  09-19, laurdagar og søndagar 10-18).
  Diabetesforbundet.
 • Dei frivillige si koronalinje: 23 12 00 80.
  Landsforeningen for hjerte- og lungesjuke (LHL) saman med Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening.
 • Astma og allergiforbundet:  23 35 35 35
  For råd eller generelle spørsmål om korona, astma eller kols.
 • Pårørandelinja: 90 90 48 48 (kvardager mellom klokka. 09.00 og 15.00).
  Pårørandesenteret sin hjelpetelefon for pårørande i alle aldrar er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Dei tilsette har helse- og sosialfagleg utdanning og teieplikt.

Til deg som er ung

Dersom du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig å snakke med nokon du stoler på. Her er nokre alternativ for deg som treng nokon å snakke eller chatte med:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnopen no)
  Eit naudnummer for deg som blir utsett for vald eller overgrep eller føler deg utrygg på andre måtar. Du kan òg ringje dersom du er bekymra for nokon du kjenner.
 • BaRsnakk
  Eit chattetilbod til deg som har foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt eit rusproblem. Tilbodet blir drive av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukarar. 
 • Kors på halsen: 800 333 21
  Eit tilbod til deg under 18 år der du kan ringje, chatte eller sende e-post med frivillige vaksne frå Røde Kors - eller snakke med andre på din eigen alder på forumet.
 • SnakkOmPsyken.no
  Blå Kors si chatteteneste der du mellom 9 og 19 år kan chatte om vanskelege tankar og kjensler.
 • UngPrat.no
  Ei samtaleteneste for deg mellom 13 og 24 år som treng nokon å prate med.

Til deg som er bekymra for eit barn

Når samfunnet stengjer ned, mister barna våre kontakten med nettverket dei har gjennom barnehage, skule og fritidsaktivitetar. Dette er tida for å senke terskelen for å ta grep. Her er ei oversikt over kvar du kan ta kontakt for å få råd og rettleiing:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnopen no)
  Det nasjonale naudnummeret for barn og unge. Vaksne som er bekymra for eit barn, kan ringje alarmtelefonen. Telefonen er bemanna av fagpersonell, og du kan ringje heile døgnet no i samband med koronasituasjonen.
 • Barnevernet.no
  Barnevernstilsette er inkludert i gruppa samfunnskritisk personell under koronakrisa for å sikre dei mest utsette barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernsvakter og barnevernstenester i alle kommunar og om korleis du melder bekymring til barnevernet.

Til deg som har det vanskeleg

Dette er ei krevjande tid for både barn og vaksne. Dersom du synest det er vanskeleg å handtere situasjonen, eller dersom du treng hjelp, finst det fleire gode tilbod til deg. 

 • Krisesenter for Sunnmøre. Dette er eit gratis, døgnopent tilbod for barn, kvinner og menn som er, eller har vore utsett for vald i nære relasjonar. 
 • Hjelpetelefonen til Mental Helse: 116 123
  Ei gratis døgnopen telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym, og den du snakkar med, har teieplikt. Dei har òg ein chat på sidetmedord.no.
 • Kirkens SOS: 22 400 040
  Her kan barn, unge og vaksne ta kontakt dersom dei treng nokon å snakke, melde eller chatte med. Du kan vere anonym.
 • Foreldresupport: 116 123 (tast 2).
  Ei døgnopen telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar som treng hjelp og rettleiing eller har behov for å lufte tankane sine med nokon. Tenesta blir driven av Mental Helse.
 • Vald- og overgrepslinja 116 006
  Ei døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Tenesta er anonym.
 • Anonyme Alkoholikarar (AA): 911 77 770
  Eit fellesskap der kvinner og menn deler erfaring, styrke og håp med kvarandre for å løyse eit felles problem og hjelpe andre med å bli friske frå alkoholisme.
 • Rådgivingstelefon for pårørande: 22 49 19 22
 • Landsforeninga for pårørande innan psykisk helse og rus tilbyr rådgiving om rettane og behova til pårørande og informasjon om hjelpeapparatet. Dei har òg ein chat for unge, Ungchat.
 • For kreftsjuke eller pårørande
  Er du kreftsjuk eller pårørande til nokon i Ålesund? Du kan få informasjon, råd og rettleiing, eller støttesamtalar på telefon. Send gjerne sms eller legg igjen en talemelding så tar vi kontakt så snart som mulig. Kreftkoordinator 409 24 712 og pårørandekoordinator 480 91 554.
Til toppen