Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Smittetalla blir oppdatert på kvardagar mellom kl. 09.00 - 15.00. 

Lokale smittetilfelle denne månaden

22. september

Ålesund kommune fekk onsdag 21. september meldt seks nye smittetilfelle.

 • Fire av dei er gjestearbeidarar ved Vard Søviknes. Dei er flytta til Trohaugen i Vestnes.
 • Ein har kjend smitteveg.
 • For ein er smittevegen usikker. Smittesporing er gjennomført.

Smitteutbrotet ved Vard Søviknes er under god kontroll. Det vert handtert i samarbeid mellom Ålesund kommune, VARD og Vestnes kommune.

I samarbeid med Ålesund kommune tilbyr VARD vaksinering til tilreisande arbeidarar. Bedrifta testar alle ved innreise, uavhengig av kva land dei kjem frå.

21. september

Ålesund kommune fekk måndag 20. september meldt to nye smittetilfelle. Smittevegen er kjend for begge.

20. september

Det er meldt fire nye smittetilfelle til Ålesund kommune siste døgn. Alle er nærkontaktar.

Situasjon i kommunen er fortsatt stabil med låg førekomst av smitte i befolkninga.

19. september

Ålesund kommune fekk søndag 19. september meldt 12 positive smittetilfelle knytt til arbeidsmiljø på VARD. 

Talet på smittetilfelle er lågare enn forventa, og utgjer berre 7% av alle dei uvaksinerte gjestearbeidarane som blei testa siste døgnet. Smittesituasjon på VARD er under kontroll. Alle dei som er smitta er satt i isolasjon.

Stabil smittesituasjon
Det er elles ikkje meld om positive smittetilfelle blant befolkninga til kommunen. En mulig forklaring er at 150 PCR-testa som blei tatt på Åse teststasjon laurdag ikkje er ferdig analysert enda. Resultata frå desse blir først ferdig i kveld.

- Smittesituasjonen i kommunen blir framleis vurdert som stabil med låg førekomst av nye smittetilfelle, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

18. september

Det er meldt ti nye smittetilfelle til Ålesund kommune siste døgn.

• To av dei er tilknytta lokalt utbrot blant gjestearbeidarar på VARD.

• Sju tilfelle er nærkontaktar til tidligare påvist smittetilfelle.

• Eit tilfelle har ukjend smitteveg.

• Det er igangsatt testregime på Ellingsøy barne- og ungdomsskole.

- Smittesituasjon i Ålesund kommune har vore stabilt med relativt få nye smittetilfelle siste veka. Dette er ei positiv utvikling så langt, og er eit resultat av at stadig fleire blir fullvaksinert i befolkninga, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

17. september

Ålesund kommune fekk torsdag 17. september meldt til saman 13 smitta med koronavirus.

 • Seks av desse er gjestearbeidarar som er tilknytta pågåande utbrot ved Vard Søviknes. Dei er flytta til isolasjon ved Trohaugen i Vestnes kommune. Smittesporing, karantenesetting og testing held fram.
 • Seks av dei andre  tilfella har kjend smitteveg.
 • Smittevegen for ein er ukjend. Smittesporing pågår.

Dette betyr «Test for karantene» ved ei avdeling ved Fagerlia barnehage, ein 1. klasse ved Borgund VGS og ein klasse ved Spjelkavik ungdomsskule.

16. september

Ålesund kommune fekk onsdag 15. september stadfesta 22 nye smittetilfelle.

 • 18 av tilfella er smitte hos gjestearbeidarar ved Vard Søviknes, dei fleste kjem frå ein underleverandør. Dei er alle flytta til isolasjon ved Trohaugen i Vestnes kommune. Dei vert fulgt opp av Vard og Vestnes kommune. Nærkontaktar er i karantene. Vard gjennomfører omfattande testing av gjestearbeidarar og andre tilsette. Gjestearbeidarar som kjem til landet vert testa ut over gjeldande retningsliner. Det er lite risiko for smitte til lokalbefolkninga.
 • Fire smittetilfelle, der tre av tilfella har kjent smitteveg og for eit tilfelle er smittevegen ukjend.

15. september

Ålesund kommune fekk tysdag 14. september meldt sju smittetilfelle med koronavirus.

 • Seks av tilfella har kjend smitteveg.
 • Ein har ukjend smitteveg. Smittesporing er i gang.

14. september

Ålesund kommune fekk meldt seks nye smittetilfeller måndag. To med ukjent smitteveg.

13. september

Ålesund kommune fekk søndag 12. september meldt sju nye smittetilfelle med koronavirus. Alle har kjend smitteveg. Smittesporing er utført.

Korona eller forkjøla?

Det er no ei markant auke i førekomst av luftvegsinfeksjon og forkjølelsesvirus i befolkninga. Symptoma kan likne på koronavirus. Det er svært viktig at dei som er sjuke held seg heime og tek ein PCR-test ved symptom.

12. september

Laurdag 11. september fekk Ålesund kommune meldt sju nye tilfelle av korona. Fem av dei har kjende smitteveger, og to av dei har ukjend smitteveg.

11. september 

Ålesund kommune fekk meldt seks nye smittetilfelle i går fredag 10. september. Alle har kjend smitteveg. 

10. september

Ålesund kommune fekk torsdag 9. september meldt 14 nye smittetilfelle. Dette er stort sett kjend smitte, og kun 2 med ukjend smitteveg.

Status for korona i Ålesund

 • Det har vært 1 210 koronatilfelle i Ålesund så langt i pandemien.
 • 136 er no i isolasjon.
 • 2 er innlagt på sjukehuset, melder helseforetaket.
 • Det er om lag 306 i karantene no.

Smitta er no blant dei unge som ikkje er vaksinert. Det er 19% av dei smitta som er under 16 år.

Sjølv om det for det meste er kjend smitteveg, er det ein høg andel der ein ikkje veit kvar dei blei smitta:

 • Kjend smitteveg: 84%
 • Ukjend smitteveg: 16%

Det er høg aktivitet på teststasjonen:

 • Det blei tatt 3 277 testar førre veke.
 • Det blir testa mellom 200 - 500 per dag.

9. september

Ålesund kommune fekk meldt 23 nye smittetilfelle i går onsdag 8. september. 

 • 19 smittetilfelle har kjend smitteveg.
 • 4 smittetilfelle har ukjend smitteveg.

8. september

Ålesund kommune fekk meldt 25 nye smittetilfelle i går tysdag 7. september.

Det dreier seg hovudsakleg om kjente smitteveger, men fire av tilfella har ukjend smitteveg.

- Eg er bekymra over at  halvparten av dei smitta er tenåringar og for at vi har mange nysmitta i denne aldersgruppa, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg.

Ta smittevern på alvor
- Vi ber no spesielt ungdom å passe på at dei følgjer smittevernreglane.

 • Bruk smittesporingsappen Smittestopp
 • Ha få nærkontaktar
 • Bruk munnbind

Sjå dei nasjonale råda til barn og unge (fhi.no)

7. september

Ålesund kommune fekk meldt 10 nye smittetilfelle i går måndag 6. september. Hos desse er smittevegen kjend.

Bruk Smittestopp-appen
- Hjelp oss med å bremse smittespredninga i Ålesund ved å ta i bruk smittesporingsappen Smittestopp, oppfordrar kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg.

Med Smittestopp-appen blir nærkontaktar varsla anonymt. Og den er svært effektiv om mange brukar den.

Dersom du melder frå i appen at du er blitt smitta, varslar appen alle som har Smittestopp aktivert på telefonane sine og vært nærare deg enn to meter i meir enn 15 minutt. Det er bluetooth-funksjonen på telefonen din som registrerer om den er i nærleiken av andre med Smittestopp aktivert.

Her kan du lese meir om korleis Smittestopp fungerer.

6. september

Ålesund kommune fekk meldt kun 1 smittetilfelle i går søndag 5. september. I tillegg har 5 personar fått påvist smitte ved hurtigtest og 4 personar har usikkert positiv test. Smittesporing er utført.

- Det viser seg at eit stort tal prøver som vart tatt i helga er forsinka ved transport til mikrobiologisk avdeling i Molde. Mange av desse prøvene vert analysert no på formiddagen måndag, fortel kommuneoverlege Olav Mestad.

Test for karantene blir innført i vidaregåande skule

- Fleire klassar i vidaregåande skule har fått melding om karantene i helga og mange har tatt første test som pcr.

- Vi innfører no test for karantene i vidaregåande skule. Husstandsmedlemmer og tilsvarande nære til den smitta er i vanleg karantene. Andre elevar som har ikkje har symptom, kan møte på skulen og få utført hurtigtest i staden for karantene. Dei som vil vente på negativ pcr-test først kan gjere det.

5. september

Ålesunde kommune fekk laurdag 4. september meldt 11 nye smittetilfelle.

 • 4 av desse er relatert til smitteutbrot ved Vard Søviknes og tre av dei er flytta til isolasjon ved Trohaugen, Vestnes. Smittesporing og testing pågår i regi av Vard og Medi 3.
 • Alle 11 har kjend smitteveg. 

4. september

Ålesund kommune fekk fredag 3. september meldt 16 nye smittetilfelle. 

 • For 11 av dei er smittevegen kjend med smitte i familie og mindre smitteutbrot ved skular og arbeidsplassar.
 • For 5 av dei er smittevegen så langt ukjend. Smittesporing pågår.

- Det er bekymringsfullt at det framleis er stabilt høge smittetal og  aukande andel ukjende smittevegar. Alle med symptom vert oppfordra til å halde seg heime og teste seg med PCR-test. Det gjeld også dei som er vaksinerte. Teststasjonen på Åse er open også på søndag, seier kommuneoverlege Olav Mestad.  

Oppmoding til alle: 
Dersom du skal delta på arrangement eller samankomst i helga, må du vere ekstra merksemd. Bestill gjerne ein test på ein stasjon der dei utfører hurtigtest. Bruk munnbind der du ikkje kan halde minst 1 meter avstand. 

3. september

Ålesund kommune fekk torsdag 2. september meldt 15 nye smittetilfelle med koronavirus.

 • 12 av dei har kjend smitteveg.
 • 3 har førebels ukjend smitteveg. Smittesporing pågår.

Ålesund kommune har no 125 personar i isolasjon. 330 er i karantene i tillegg til ein del karantene ved skular, fritidsaktiviteter og bedrifter.

Mange vert testa:
Det vert no testa over 600 personar dagleg på teststasjonen. Teststasjonen har åpent morgon, kveld og heile helga. I tillegg vert det tatt eit betydeleg antall hurtigtestar ved hurtigteststasjonar, skular og i andre sammenhenger.

2. september

Ålesund kommune fekk i går 1. september meldt 19 nye smittetilfelle med koronavirus.
•    8 av desse tilhøyrer eit smitteutbrot ved Vard Søviknes. Både isolerte og nærkontaktar er flytta til Trohaugen, Vestnes. Det foregår omfattande smittesporing og testing ved verftet.
•    7 av dei resterande har kjend smitteveg.
•    2 smittetilfelle er relatert til innreise frå utlandet.
•    For 2 er smittevegen ukjend og smittesporing pågår. 

Smittesituasjonen i skolane

Smitten aukar no  i tenåringsgruppa og mellom unge uvaksinerte. Skolane i Ålesund kommune er framleis på gult nivå. Klassar der det er smitte, vert no som hovudregel karantenesett og vi arbeider med å etablere testing i staden for karantene når smittesituasjonen tillet det.

Oppmoding til alle: 
-    Det er viktig at alle avgrensar sosial kontakt og reduserer talet på nærkontakter. Følg smittevernreglane og ha lav terskel for å bestille test. Teststasjonen vil ha åpent både morgon, kveld og helg så lenge det er nødvendig, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

 

Til toppen