Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Lokale smittetilfelle denne månaden

 

Søndag 16. mai klokka 23.15

Ålesund kommune fekk søndag kveld meldt to nye tilfelle av koronavirus. Smittesporing pågår og har så langt ført til at ein 1. klasse ved Fagerlia videregående skole er sett i karantene.

Husstandmedlemmar til elevane må i ventekarantene. Det betyr at dei som bur saman med desse elevane, ikkje kan gå på verken barnehage, skole eller jobb. Ventekarantenen sluttar så snart eleven får negativt svar på koronatest. Denne testen bør takast så snart som mogleg, til dømes tysdag 18. mai.

Elevene kan gå ut av karantene dersom dei testar negativt på koronavirus tidlegast onsdag 19. mai.

Den eine smitta er elev og førebels er det ikkje kjent kvar smitta kjem frå. Det andre smittetilfellet er knytt til utbrotet i Vestnes og vedkommande var allereie i karantene.

Laurdag 15. mai klokka 10.00

Ålesund kommune fekk ingen nye smittetilfelle meldt i går, fredag 14. mai.

Ålesund si lokale forskrift varer til midnatt 18. mai og det blir avgjort på dagen 18. mai kva smittevernsreglar og -tiltak som skal gjelde framover.

Fredag 14. mai klokka 11.00

Ålesund kommune fekk torsdag 13. mai meldt inn eitt nytt smittetilfelle. Koronasmitta er knytt til utbrotet ved Jugendby barnehage. Den smitta var allereie i karantene og er no i isolasjon. Det er ingen nærkontaktar.

Torsdag 13. mai klokka 10.30

Ålesund kommune fekk i går, onsdag 12. mai,  meldt to positive koronaprøver. Begge dei to smitta er nærkontaktar til tidlegare smitta og det har ikkje vore behov for smittesporing.  

Smitta kan sporast tilbake til utbrotet knytt til Toldboden.

Onsdag 12. mai klokka 12.00

Ålesund kommune fekk tysdag 11. mai meldt at fire personar har testa positivt på koronavirus. Tre av tilfella kan knytast til utbrotet på Toldboden, og dei tre smitta var allereie i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar.

Det siste tilfellet er knytt til utbrotet i Vestnes kommune. Smittesporing er gjennomført og nærkontaktar er sett i karantene.

Tysdag 11. mai kl. 11.30

Ålesund kommune har fått meldt tre nye smittetilfelle sidan måndag kveld:

 • To personar er nærkontakt og er i nær familie med smitta. Begge har vore i karantene og er no i isolasjon. Det er ikkje nye nærkontaktar.
 • Ein person har testa positivt utan kjend smittekjelde. Smittesporing er i gong og nærkontaktar vert sett i karantene og testa.

 

10. mai kl. 17.00: 

Ålesund kommune har i dag måndag fått meldt eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i karantene, og er overført til isolasjon. Ingen fleire kjem i karantene.

Status for andre tilfelle:

 • Spjelkavik barneskole 6. trinn, Stokke skole og ei avdeling ved Tommeliten barnehage har karantene ut dagen. Det er så langt ikkje påvist sekundærsmitte til desse stadane.
 • Utbrotet ved Vard Brattvaag er under kontroll. Tester som var tatt av nærkontaktar på dag sju har vore negative så langt.

God kapasitet på teststasjonen
Ålesund kommune testa 1 903 personar førre veke. I helga har det vore testa til saman 212 personar laurdag og søndag. Etter helga er det no 50 personar i isolasjon og ca 200 personar i karantene.

- Det kan sjå ut som vi no er over smittetoppen og at pågåande utbrot er under betre kontroll. Ein må likevel vidareføre strenge reglar og følgje smittevernreglane slik at smitta ikkje blomstrar opp igjen. Situasjonen er ustabil både i Ålesund og i fleire av nabokommunane, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

8. mai

Ålesund kommune fekk seint fredag kveld meldt fem nye positive tilfelle av koronavirus. Alle er nærkontaktar til positive tilfelle i Jugendby barnehage og har vore i karantene.

Etter smittesporing av utbrotet ved Brattvåg skole, blei 7. trinn også satt i ventekarantene inn til vidare.

Så langt er smittesituasjonen i kommunen stabil og under kontroll, melder kommuneoverlege Victoria Natvik.

7. mai klokka 21.29

Ålesund kommune har i dag fått meldt tre nye smittetilfelle i dag fredag:

 • Ein person har testa positivt i innreisekarantene og er overført til isolasjon
 • To nærkontakter til tidlegare smitta har testa positivt og er i isoasjon. Dette medfører at det vert karantene ved 5. klasse Brattvåg Barneskule

Ventekarantene ved Tennfjord skule er vart oppheva i går kveld.

7. mai

Ålesund kommune fekk seint torsdag 6.mai meldt om ytterlegare åtte personar med koronasmitte. Smittevegane er kjende. Fleire av smittetilfella er knytt til utbrotet ved Jugendby barnehage. Dette fører òg til at Ålesund internasjonale skole er stengt i dag, og at ei gruppe ved skolen er sett i karantene.

Ellingsøy barnehage kan opne igjen. Det ikkje er påvist smitte knytt til barnehagen. Det er kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg som melder dette.

6. mai

Ålesund kommune har fått meldt til saman fire nye smittetilfelle av koronavirus seint onsdag kveld og torsdag.

 • To tilfelle er relatert til smitteutbrotet ved Jugendby barnehage. Dei var allereie i karantene, og det er få nye nærkontaktar.  
 • Det er påvist smitte hos ein person relatert til utbrotet ved Toldboden. Vedkomande er overført til karantene.
 • Ein arbeidar i Vard som er busett i Ålesund kommune har fått påvist koronavirus. Smitta er relatert til eit utbrot ved Vard Langstein, og smittesporing skjer i eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Vestnes kommune og Vard Langstein.

Det er kommuneoverlege Olav Mestad som melder dette.

5. mai 

Ålesund kommune har i dag fått meldt om ytterlegare fem tilfelle av koronasmitte som har utspring frå Jugendby barnehage. Smittesporing er i gang og har ført til at enkelte barn og tilsette tilhøyrande Stokke og Vik skule på Ellinmgsøy er sett i karantene. På grunn av personellmangel vel skolane å halde stengt. 

Ellingsøy barnehage er også stengt fordi fleire av dei tilsette og borna i barnehagen er i ventekarantene.

-Mange av dei karantenesette er allereie blitt testa. Ein av dei smitta er heimehøyrande i Giske kommune og Ålesund kommune samarbeidar med Giske rundt smittesporing, melder kommuneoverlege Maiken Talsæte

4. mai kl. 22.00

Ålesund kommune har tysdag kveld, 4. mai, fått meldt om ytterlegare seks smitta relatert til utbrotet ved Jugendby barnehage. Smittesporing pågår,  og nokre fleire nærkontaktar er sett i karantene. 

4. mai

Ålesund kommune har i løpet av måndag 3. mai fått meldt til sammen sju smittetilfelle med koronavirus.

 • To  har relasjon til utbrotet ved Vard Brattvaag og begge har vore i karantene. Den eine er overført til isolasjon ved Trohaugen i Vestnes, og den andre er i isolasjon i Ålesund.

  Det er no totalt 18 smitta relatert til dette utbrotet, 17 av dei er arbeidarar relatert til verftet.

 • Fem personar er relatert til pågåande utbrot ved Jugendbyen barnehage. Alle dei smitta har vore i karantene. Dette medfører karantene ved ein avdeling ved Tommeliten barnehage, der det har vore ventekarantene. Det er så langt påvist smitte hos seks tilsette og to barn i Jugendbyen barnehage. Det er til saman 13 smitta relatert til dette utbrotet.


Smittekjelder ved utbrota

 • Smitteutbrotet ved Vard Brattvaag har så langt ukjend smittekjelde. 
 • Alle andre smittetilfelle som vi no arbeider med, har sannsynleg eller sikker tilknytning til massesmitte-hendinga ved Toldboden helga 17.-18. april. Det gjeld óg utbrotet ved Subsea 7.
 • Til saman blei over 35 personer smitta denne helga i april.
 • Det totale tal på smitta relatert til Toldboden er no over 100 personar.

3. mai kl.10.30: 

Sidan seint laurdag kveld er det meldt til saman åtte nye smittetilfelle i Ålesund kommune.

 • Til saman seks personar i relasjon til Jugendbyen Barnehage har fått påvist smitte med koronavirus. Ein av dei er heimehøyrande i Sula kommune. Som ein konsekvens av dette er to klassar ved 6 trinn Spjelkavik barneskole er sett i karantene. Det er ventekarantene ved ei avdeling ved Tommeliten barnehage. Jugendbyen barnehage er som tidlegare meldt stengt.
 • Ein nærkontakt har fått påvist Covid-19. Dette medfører karantene hos tilsette og pasientar ved Hessa heimetenestedistrikt.
 • To personar i relasjon til Brooklyn pub har fått påvist smitte. Brooklyn Pub er stengt.

- Det totale tal på smittetilfelle som er relatert til utbrota ved utestadane Anno/Toldboden i Ålesund nærmer seg no 80. Av desse er 73 busett i Ålesund, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

2. mai kl. 13.00

To nye smittetilfeller

Til saman 16 er påvist smitta ved Vard Brattvaag. To av desse er busett i Ålesund. Dei er begge no i isolasjon.

Smittesituasjonen ved Vard Brattvaag
Vard Brattvaag fekk onsdag ettermiddag informasjon om at ein leverandør som hadde vore på jobboppdrag på verftet hadde testa positivt for covid-19. For å få ei raskast mogleg oversyn, valde VARD å mellombels stenge verftet og teste alle som har vore der siste veka. Testresultata viser no at det er totalt 16 personar som har fått påvist smitte, inklusive dei ni tilfella som tidlegare er rapportert.   

VARD har på eige initiativ testa alle tilsette, leverandørar og samarbeidspartnarar som har vore på verftet i perioden 21 – 28 april. Fredag formiddag vart 325 personar testa på verftet. Det vart òg tatt testar onsdag og torsdag, og ein del har testa seg i kommunen der dei er busette. Totalt er det rundt 360 personar med tilknyting til verftet som er testa.

Laurdag kveld viser testresultata at totalt 16 personar har fått påvist covid-19 i samband med utbrotet ved Vard Brattvaag. Ålesund kommune har tidlegare meldt om totalt 9 smittetilfeller, og testane tatt fredag har påvist 7 positive testar til.

 • 2 personar er busette i Ålesund kommune, og er i isolasjon der.
 • 2 personar er busette i andre kommunar i Møre og Romsdal. Den eine er i isolasjon i heimkommunen sin, den andre i Ålesund.
 • 1 person er busett på Austlandet, og er i isolasjon der.
 • 11 tilreisande personar er i isolasjon på Trohaugen i Tomrefjord.

Alle som har testa positivt er kontakta, og det pågår smittesporing av nærkontaktar. Dei som blir definert som nærkontaktar vil bli kontakta.

Det er funne samanheng mellom dei fleste smittetilfellene, og smitten er relatert til to arbeidsområde. Det er så langt ukjent smittevei, og det er for tidleg å sei om utbrotet på verftet kan ha tilknyting til andre lokale utbrot eller til andre smittekjelder.

Dei som har vore på verftet i perioden, men som ikkje er definert som nærkontaktar bør framleis halda seg i ro, ha færrast mogleg nærkontaktar og ta ny test om dei får symptom.

Vi viser til eigen pressemelding frå Vard (PDF, 142 kB).

1. mai kl. 22.15

Fem nye smittetilfelle i Ålesund laurdag

Ålesund kommune har i perioden fredag kveld til laurdag kveld fått stadfesta fem nye smittetilfelle.

Om tilfella:

 • Ein person i Jugendbyen barnehage er bekrefta smitta, og det blir arbeidd med å finne smittekjelde. Tilsette og barn i barnehagen er satt i karantene. Familien er satt i ventekarantene. Barnehagen er stengt inntil vidare.
 • Ein person med tilknytning til Veslefrikk barnehage har testa positivt. Smitteoppsporing pågår. Inntil smittesituasjonen er mer avklart er tilsette og barn i barnehagen satt i karantene. Barnehagen er stengt inntil vidare.
 • Tre nye tilfelle har relasjon til utbrotet ved Toldboden. For to av desse er det ikkje nærkontakter. Ein av desse tre er tilsett på eit hotell i Ålesund. Dei ni tilsette ved hotellet på same skift er definert som nærkontaktar og er satt i karantene. Gjestene ved hotellet er satt i ventekarantene.

 

Smittetal for tidlegare månadar

Til toppen