Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Smittetalla blir oppdatert på kvardagar mellom kl. 09.00 - 10.00. 

Lokale smittetilfelle denne månaden

31. juli

11 nye koronasmitta i Ålesund

Ålesund kommuene fekk meldt om 11 nye koronasmitta i går, fredag 30. juli. Det er kjent smitteveg for 10 av 11 tilfelle. Smittesporing er gjort og nærkontaktar er i karantene.

30. juli

12 nye smittetilfelle i Ålesund kommune

Torsdag 29. juli fekk Ålesund kommune meldt 12 nye smittetilfelle med korona.

 • Eitt tilfelle er relaterte til innreise frå utlandet. Vedkommande var allereie i karantene og er overført til isolasjon.
 • To tilfelle er nærkontaktar til smitta frå annan kommune.
 • Åtte tilfelle er relaterte til eit utbrot som har utspring i innanlands feriereise og sosiale samankomstar.
 • Smittekjelda til det siste tilfellet er mistenkt å vere reise i ein annan kommune.

Smittesporing er gjort og nærkontaktar er i karantene.

29. juli

15 nye smittetilfelle i Ålesund kommune

Kommunen fekk onsdag kveld meldt om 15 nye koronasmitta. Dei fleste har relasjon til pågåande utbrot og var i karantene.

 • To smittetilfelle har samanheng med utbrot i Ørsta/Volda.
 • To smittetilfelle tilhøyrer den russiske trålaren. Dei er i karantene og vert overført til isolasjon.
 • Eit smittetilfelle har så langt ukjend smitteveg.

Det betyr at om lag 60 personar er i isolasjon og 229 personar er i karantene. Kommunen har dermed eit stort utbrot med deltavarianten av viruset.

28. juli

12 nye smittetilfelle i Ålesund kommune

Det er i løpet av det siste døgnet meldt 12 nye koronasmitta i Ålesund kommune. Kommunen ber folk om å hugse at vi framleis er i ein pandemi.

 • Fire av dei smitta har relasjon til utbrotet ved Brooklyn pub
 • Seks av dei smitta er nærkontaktar til kjent smitta
 • Ein er tilknytta utbrotet i Ørsta
 • Ein har førebels ukjent smittekjelde

Det er no 60 personar i isolasjon, inkludert 28 personar om bord den russiske trålaren. 210 personar er i karantene. Smittesporing pågår og det er ein krevande situasjon, seier smittevernlege Maiken Talsæte.

- Ferietid med mykje reiseaktivitet og deltaking på ulike sosiale tilstellingar har ført til at kvar smitta har mange nærkontaktar. Smitten spreier seg no raskt og kan smitte sjølv dei som er vaksinerte. Vaksine beskyttar mot alvorleg sjukdom og vil oftast hindre vidare smitte. Det er derfor viktig at du tar vaksinen for å verne deg sjølv og dei du er glad i. Vi minner samstundes på å halde avstand, ha god handhygiene og at du held deg heime og bestiller time til test dersom du kjenner deg sjuk.

Ålesund kommune oppmodar ungdom og unge vaksne, som har vore i festleg lag siste veka - både ute på byen og heime, til å vere ekstra oppmerksam på symptom og bestille time til test. Spesielt om ein er usikker på om meteren har blitt heldt.

Ålesund kommune følger situasjonen tett og vurderer fortløpande om det skal settast inn målretta tiltak.

27. juli

Åtte nye smitte med koronavirus i Ålesund

Ålesund kommune fekk i går kveld meldt inn åtte nye smitta med koronavirus.

Av desse er fem nærkontaktar til tidlegare kjent smitta. Eitt av dei nye smittetilfella medfører at vi ber kundar som har vore på Triumph Moa laurdag 24. juli om å teste seg og å vere oppmerksame på symptom. Teststasjonen er open og har god kapasitet.

Ein av dei smitta var i innreisekarantene og har ikkje nærkontaktar. To av dei smitta har fått påvist smitte etter reise innanland. Smittekjelda er ukjend og smittesporing pågår. 

- Vi ser aukande smitte i samband med ferie og at vi sosialiserer oss meir. Det viser seg at du både kan bli smitta og føre smitten vidare sjølv om du er vaksinert. Dette gjer smittesporinga utfordrande. Hugs å teste deg om du har symptom! Hald på dei gode rutinene med god handhygiene og avstand, seier smittevernlege, Maiken Talsæte.

Søndag 25. juli

Åtte nye tilfelle i Ålesund

Ålesund kommune har fått meldt åtte nye koronatilfelle i dag søndag 25. juli, tre av dei er smitta om bord i den russiske trålaren. Smittesituasjonen har forandra seg i helga og kommuneoverlegen ber folk om å hugse at vi framleis er i ein pandemi.

Fem personar er knytt til eit utbrot med kjend smittekjelde. Blant dei fem, er det ein tilsett på Brooklyn pub i Ålesund sentrum.

Det er fatta ei felles avgjerd med styreleiar på Brooklyn pub, om å stenge puben av omsyn til smittesituasjonen, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

Hugs smittevernreglane i sommar.

- Smittesituasjonen i kommunen har i løpet av helga forandra seg. Det er mange nærkontaktar som er i smittekarantene. Vi har førebels ikkje fått kontroll over smittespreiinga frå det lokale utbrotet. Vi håper at alle hugsar at vi framleis er i ein pandemi, at vi må følge smittevernet med god handhygiene og avstand.

Laurdag 24. juli

Fem nye smittetilfelle i Ålesund. Ein av dei smitta har vore på eit utested, ber folk teste seg.

Ålesund kommune har fått meldt fem nye positive smittetilfeller. Ein av dei fem var i innreisekarantene og har få nærkontaktar. Resten av dei fire er nærkontaktar til ei smittekjelde. Smittesporing pågår og nærkontaktar blir sette i smittekarantene.

Ein av dei smitta med koronavirus har vore på Brooklyn pub onsdag 21. juli, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

- Vi ber om at alle som vore på Brooklyn onsdag 21. juli i tidsrommet frå 22.30 til stengetid teste seg så fort som mogleg og vere ekstra varsom på symptom.

Teststasjonen vil vere open søndag 25. juli. Bestill time til test på alesund.kommune.no/korona

Status for den russiske trålaren i Ålesund

Det blir gjort ein ny runde med testing i dag laurdag 24. juli hos dei av mannskapet som tidlegare har testa negativt.

4 av dei 24 personar med påvist smitte om bord har hatt behov for legevurdering. Ein av dei 4 er innlagt på sjukehus.

Fredag 23. juli

Tre nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk torsdag meldt inn tre tilfelle av koronavirus. Smittesporing pågår og nærkontaktar er i karantene.

Status for smitte på russisk trålar i Ålesund

Mannskapet på den russiske trålaren som hadde negativ koronatest vart testa på nytt 21. juli. 7 er stadfesta negative og flytta til eigna karantenested. Kommuneoverlegen følger tett med helsetilstanden til dei smitta om bord.

Smittesituasjonen er stabil og under kontroll.

Torsdag 22. juli

Fem nye smittetilfelle ved russisk trålar i Ålesund

Mannskapet på den russiske trålaren som hadde negativ koronatest for 4 dagar sidan, vart testa på nytt i går 21. juli.

Det er totalt eit mannskap på 34 om bord.

- Ålesund kommune tilbyr å flytte delar av mannskapet som framleis har negativt testresultat etter gårsdagens testing. Dette vil truleg bli avklart med russiske styresmakter og reiarlaget i løpet av dagen, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

Smittesituasjonen er stabil og under kontroll.

Onsdag 21. juli

Eit nytt smittetilfelle

Ålesund kommune fekk i dag tidleg meldt inn eitt nytt tilfelle av koronavirus. Smittesporing pågår.

Status for smitte på russisk båt til kai i Ålesund

Tysdag 20. juli melde kommunen om 19 smitta på ein russisk båt som ligg til kai ved Stornespiren i Ålesund sentrum. Kommunen samarbeider med FHI og Statsforvalteren for å finne ei god løysing for mannskapet om bord.

- Isolasjon og karantene blir gjennomført på båten. Vi følger tett med på den fysiske og psykiske helsa til mannskapet om bord, seier kommuneoverlege Victoria Guzenko Natvik.

Ho forsikrar at smittevernet er varetatt og at mannskapet ikkje har lov til å kome i land.

Tysdag 20. juli

19 smitta på russisk båt i Ålesund

Isolasjon og karantene blir gjennomført på båten.

- På grunn av tekniske problem er båten lagt til kai på Stornespiren i Ålesund, det vart da oppdaga smitte om bord, fortel hamnekaptein Steve Hansen.

Han forsikrar at smittevernet er ivaretatt og at mannskapet ikkje har lov til å kome i land.

To nærkontaktar er smitta med koronavirus

Ålesund kommune har fått meldt to nye positive smitta. Dei er nærkontaktar av tidlegare tilfelle og har vore i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar.

Måndag 19. juli

To nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk søndag meldt inn to tilfelle av koronavirus. Begge tilfella er smitta etter reise i utlandet. Smittesporing er gjennomført og nærkontaktar er i karantene.

- Har du symptom etter ferieturen, hugs å teste deg, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg.

Bestill koronatest på heimesida til Ålesund kommune.

Fredag 16. juli
Eitt nytt smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk torsdag meldt inn eitt nytt tilfelle av koronaviruset. Vedkommande var allereie i karantene som nærkontakt og smittesporinga gir ingen nye nærkontaktar.

Vinmonopolet på Moa er opent etter at smittesporing er gjennomført.

Det er no klart at dei to tilfella som kommunen meldte om på onsdag, hadde deltavarianten av viruset.

Det første registrerte tilfellet med deltavirus i Ålesund blei meldt inn måndag.

Torsdag 15. juli

Tre nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk meldt inn tre nye koronatilfelle onsdag 14. juli. Eitt av tilfella var allereie i karantene som nærkontakt til eit tidlegare tilfelle. Når det gjeld dei to andre koronatilfella, er det eine ein tilreisande frå ein annan stad i landet medan det siste tilfellet er lokalt utan kjend smitteveg. Smittesporing pågår. I samband med det, er Vinmonopolet på Moa stengd i dag.  

Kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg minner om smittevernreglane og ber alle om å ha låg terskel for å teste seg  - sjølv ved milde symptom.

- Vi ber alle om å ta omsyn til at pandemien enno ikkje er over. Dei siste dagane har vi sett ein del smitte som kan knyttast til reise, men vi har no altså koronatilfelle lokalt med ukjend smitteveg. Det er grunn til å passe litt ekstra på. Hugs handhygiene, ein meters avstand og munnbind der avstand ikkje er mogleg.

Onsdag 14. juli

To nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk tysdag 13. juli meldt inn to nye tilfelle med koronasmitte. Dei smitta kom frå utlandet. Smittesporing er gjennomført og det er berre den næraste familie som er sett i karantene.

Mikrobiologisk avdeling i Molde analyserer om det kan dreie seg om deltavarianten av koronaviruset.

Dei to nye koronatilfella var begge vaksinerte med første dose og blei likevel sjuke. Vi minner om at det er viktig å overhalde smittevernreglane og ha låg terskel for å teste seg, sjølv med milde symptom, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg

Måndag 12. juli

Eit nytt smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk søndag meldt inn eitt nytt tilfelle av koronavirus.

Det er bekrefta at det dreier seg om virusmutasjonen delta. Dette er det første registrerte tilfellet av deltavirus i Ålesund.

Det dreier seg om innreisesmitte frå ein annan del av landet. Smittesporing er gjennomført og der er få nærkontaktar.

Vi ventar at det blir ein del importsmitte framover fordi vi reiser meir no i sommarferien. Det er difor viktig å ha låg terskel for å teste seg ved symptom. Vi minner om at vaksinerte kan ha veldig milde symptom på smitte, seier kommuneoverlege Jonas Kvale Vegsundvåg.

Onsdag 30. juni

Ålesund kommune fekk i går 29. juni tre smittetilfelle med koronavirus.

 • Ein person er i innreisekarantene.
 • Dei to andre er nærkontaktar av tidligere person som er meldt smitta. Begge var allereie i karantene.

Fredag 25. juni

Eit nytt smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune fekk fredag 25. juni meldt eitt nytt smittetilfelle. Vedkommande var på gjennomreise og er ikkje i kommunen lenger. Nærkontaktar er i karantene.

Torsdag 24. juni

Eitt nytt smittetilfelle

Ålesund kommune fekk i går 23. juni meldt eitt nytt smittetilfelle. Ein person har testa positivt i innreisekarantene og er overført til isolasjon.

Onsdag 23. juni

Eitt nytt smittetilfelle

Ålesund kommune har i dag fått meldt eit nytt smittetilfelle med koronavirus. Det er påvist smitte etter reise til annan del av landet. Smittevegen er kjend. Nærkontaktar er sett i karantene.

-Sjølv om det no er lite smitte lokalt, må vi halde på smittevernreglane. Det viktigast er at sjuke må vere heime og la seg teste. Vi må framleis ha god hygiene og halde meteren. Det er greitt å vere meir sosial, men framleis skal ein prøve å redusere talet på nærkontaktar, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Tirsdag 22. juni

God kontroll på koronasituasjonen i Ålesund
Det er ikkje registrert nye smittetilfelle i Ålesund kommune sist helg, og siste nye smittetilfelle var 9. juni. Det er dermed god kontroll på koronasituasjonen i Ålesund kommune.

Dei siste  14 dagane har vi berre hatt fire nye smittetilfelle:

- Koronasituasjonen er under god kontroll i Ålesund. Men vi må likevel halde på smittevernreglane. Dei som er sjuke må vere heime og teste seg, vi må halde meteren og halde fram med god hygiene. Så er det gledeleg at fleire kan samlast og at vi kan vere meir sosiale, seier kommuneoverlege Olav Mestad.  

Torsdag 17. juni

Det er ingen nye positive smittetilfelle av koronavirus i Ålesund kommune siste døgnet.

Onsdag 16. juni

Det er ingen nye positive smittetilfelle av koronavirus i Ålesund kommune siste døgnet.

Tysdag 15. juni

Det er ingen nye positive smittetilfeller av koronavirus i Ålesund kommune siste døgnet. Kommunen har ikkje hatt nye smittetilfelle av koronavirus sidan 9. juni.

Måndag 14. juni: 

Ingen nye smittetilfelle i helga

Ålesund kommune har ikkje hatt nye smittetilfelle av koronavirus sidan 9. juni. Per i dag måndag 14. juni er det 11 personar i isolasjon og 10 personar i karantene. Nokre av personane går ut av isolasjon i løpet av dagen og morgondagen.

- Dette er svært gledelige nyheiter. Ein stor takk til alle som gjer ein ekstra innsats med smittevernreglane. Det er lite smitte i fylket og på landsplan, men det er framleis viktig å følge råda og teste seg, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

12. juni

Ålesund kommune har ikkje hatt nye smittetilfelle av koronavirus sidan 9. juni. Per i dag måndag 14. juni er det 11 personar i isolasjon og 10 personar i karantene. Nokre av personane går ut av isolasjon i løpet av dagen og morgondagen.

11. juni

Ålesund kommune fekk meldt eit nytt tilfelle av koronavirus torsdag 10. juni. Personen har vore i karantene og det er ingen nye nærkontaktar.

10. juni 

Ålesund kommune fekk i går meldt eitt nytt positivt smittetilfelle av korona. Det er kjend smittekjelde. Vedkomande har vore i karantene, og det er ingen nye nærkontaktar.

-Så langt er situasjonen fortsatt stabil i kommunen, men befolkninga vert oppmoda til å følge nasjonale råd om smittevernstiltak og bli heime ved luftvegssymptom, seier kommuneoverlege Victoria Natvik.

Ho legg til at spesielt russen bør oppdatere seg på dei nasjonale råda for russefeiring i år, og legge opp til samlingar ute framfor inne for å sikre seg sjølv og andre mot smittespreiing.

9. juni

Ålesund kommune har 0 meldte smittetilfelle med koronavirus siste døgnet melder kommuneoverlege Olav Mestad.

8. juni kl. 11.47

Ålesund kommune fekk i går måndag 7. juni meldt tre smittetilfelle med koronavirus. Alle tre er i nær familie med person med påvist smitte og var allereie i karantene. Det er no 19 personar i isolasjon og 15 personar i karantene i Ålesund kommune.

- Sjølv om kommunane Giske, Sula og Ålesund opnar opp til nasjonale reglar og råd, må vi framleis følge smittevernreglane. Det er no ekstra viktig at alle med symptom eller som mistenker at dei kan vere utsett for smitte testar seg. Det er god testkapasitet og vi ønsker å halde oppe testaktiviteten slik at vi framleis kan ha kontroll. Sjølv som no er mindre smitte, kan det vere skjult smitte og smitte som vert overført frå andre område av landet, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

7. juni

Ålesund kommune har i løpet av helga fått meldt fire nye smittetilfelle med koronavirus. Alle fire er nærkontaktar til tidlegare smitta. For tre av tilfella blir det ingen nye nærkontaktar. I det siste tilfellet kjem nær familie i karantene. Det er kjend smitteveg i alle fire tilfella.

4. juni

I løpet av torsdagen kom det inn fire nye positive koronaprøver i Ålesund. Tre av dei har vore i karantene. Det er gjennomført smittesporing, og det er ikkje avdekt fleire nye nærkontaktar. Ved det fjerde tilfelle har ein førebels ikkje funne smittekjelda. Smittesporing er i gang, melder kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

3.juni

Ålesund kommune fekk i går ettermiddag meldt to nye positive tilfelle med koronavirus. Alle er i same familiekohort, og var allereie i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar etter gjennomført smittesporing, melder kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

2. juni

Tysdag 1. juni fekk Ålesund kommune meldt tre nye positive tilfelle med koronavirus. Alle er i same familiekohort, og var allereie i karantene. Der er ingen nye nærkontaktar etter gjennomført smittesporing.

1. juni

Ålesund kommune fekk måndag kveld (31. mai) stadfesta smitte med koronavirus hos ein person. Vedkomande var allereie i karantene. På grunn av denne smitta, fekk ein skoleklasse ved Emblem skule som har vore i ventekarantene sidan laurdag, vidare karantene og kan testast ut av denne tidlegast torsdag 3. juni.  Ein annan klasse ved same skule fekk samstundes oppheva si ventekarantene.  

Forutan denne klassen ved Emblem skule og karantene av ein klasse ved Vaksenopplæringa, er no alle andre skoleklassar i Ålesund ute av karantene.  

- Sjølv om smittetala no er lavare, betyr ikkje det at faren er over, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

- No må vi halde smittevernreglane slik at ikkje vi opplever nye utbrot inn mot sommarferien. Det er viktig at alle tar ansvar slik at vi kan gå til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningplanen og slå følgje med resten av landet.

Til toppen