Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttes si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Sjå statistikk om koronaviruset frå FHI. Desse blir oppdaterte alle kvardagar cirka kl 13.

Lokale smittetilfelle denne månaden

 

15. januar kl. 20.15

Ålesund kommune fekk fredag meldt om ein person som har testa positivt for koronavirus ved innreise. Vedkomande var alt i innreisekarantene  og er overført til isolasjon. Vedkomande er symptomfri.

Det er framleis ikkje påvist fleire smittetilfelle relatert til påvist smitte ved Aktiv trening Blindheim og Family Sport club, Ålesund. Vedtak om stenging av Aktiv trening Blindheim  er oppheva frå i dag, 15. januar 2021.Det er kommuneoverlege Olav Mestad som melder dette.

15. januar kl. 15.18

Tre personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 2 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og 1 arbeidar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

Testresultata som blei tilgjengeleg i Vard i løpet av torsdag 14. januar viser:

 • 2 personar som rutinemessig har blitt testa hos VARD har fått påvist Covid-19. Ein av dei er såkalla «usikker positiv», og vil bli retesta. 
 • Alle har vore i karantene sidan ankomst, og er i isolasjon på Trohaugen.
 • Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Norge.

Arbeidaren frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted testa positivt for covid-19 etter ankomst.

 • Personen er utan symptom og er overført til isolasjon.
 • Nærkontaktar sit allereie i karantene.
 • Den smitta har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg

  Positive testar som blir registrert som følge av VARD sine interne testingar, blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av VARD og Vestnes kommune

 

14. januar

Ålesund kommune fekk onsdag 13. januar meldt til saman tre smitta av koronavirus:  

 • Ein nærkontakt til kjend smitta har testa positivt. Vedkomande var i karantene og er no i isolasjon.
 • To gjestearbeidarar har testa positivt etter innreise til Ålesund. Begge var i innreisekarantene og er no flytta til isolasjon. Det er definert ein del nærkontaktar som vert overført frå innreise- til smittekarantene.

14. januar kl. 16.16

15 personar i innreisekarantene har  testa positivt på covid-19. Det gjeld 12 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og 3 arbeidarar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

Testresultata som blei tilgjengeleg i Vard i løpet av onsdag 13. januar viser:

 • 12 personar som rutinemessig har blitt testa hos VARD har fått påvist covid-19. Nokon av dei har og testa positivt på flyplass ved innreise. 4 av desse er såkalla «usikker positiv», og vil bli retesta. 
 • Nokon av dei som har testa positivt er nærkontaktar og har vore i same reisefølge som personar som har fått påvist korona tidlegare. Desse har hatt tett oppfølging av VARD sitt helseteam, og er testa fleire gongar.
 • Alle har vore i karantene sidan ankomst, og er i isolasjon på Trohaugen.
 • Ingen har symptom, og er sjekka av VARD sitt helseteam.
 • Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

200 arbeidarar er no ferdig med sine karanteneopphald og testing. Mange vil bo på VARD sine brakkeriggar i område for ordinære opphald, mens andre vil flytte til bustader som dei disponerer i regionen.

Den største andelen av arbeidarar har nå komme tilbake til Noreg, og er godt i gang med sine karanteneopphald og testing. I løpet av januar håper ein at dei fleste arbeidarane skal kunne vere på plass. Mange har forlenga sine rotasjonar for å redusere reising inn- og ut av landet, men det vil fortsett vere behov for ein del utskiftingar av fagpersonell, samt tilreisande servicepersonell i dei ulike fasane av prosjekta i tida som kjem. 

Dei 3 tilreisande arbeidaren frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted testa positivt for covid-19 etter ankomst.

 • 2 personar testa positivt på covid-19 etter ankomst.
 • I tillegg har 1 testa positivt på flyplass ved innreise.
 • Personane er utan symptom og er overført til isolasjon.
 • Nærkontaktar sit allereie i karantene.
 • Dei smitta har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

Positive testar som blir registrert som følge av VARD sine interne testingar, blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av VARD og Vestnes kommune

13. januar kl. 14.47: 

Elleve tilreisande arbeidarar i innreisekarantene testa positivt på koronavirus. Det gjeld 9 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og 2 arbeidarar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

 • Testresultata som blei tilgjengeleg i Vard i løpet av tysdag 12. januar viser:
 • 8 personar som rutinemessig har blitt testa hos VARD har fått påvist covid-19.
 • I tillegg har 1 testa positivt på flyplass ved innreise.
 • Alle har vore i karantene sidan ankomst, og er i isolasjon på Trohaugen.
 • Ingen har symptom, og er sjekka av VARD sitt helseteam.
 • Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

I tråd med VARD sitt omfattande testprogram, har selskapet dei to siste vekene tatt ca. 600 testar pr. veke, og minst like mange testar vil bli gjennomført i inneverande veke. Dette er ekstra testar som selskapet tek i samband med ankomst og retesting av arbeidarane som er i innreisekarantene, i tillegg til det som er pålagt av myndigheitene. Alle arbeidarane blir testa minst to gongar etter at dei kom til VARD.

Positive testar som blir registrert som følge av VARD sine interne testingar, blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av VARD og Vestnes kommune

Dei 2 tilreisande arbeidaren frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted testa positivt for covid-19 etter ankomst.

 • Personane er utan symptom og er overført til isolasjon.
 • Nærkontaktar sit allereie i karantene.
 • Dei smitta har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

12. januar

Ålesund kommune fekk i løpet av måndag 11. januar meldt til saman tre smittetilfelle med koronavirus.

 • Ein person som har vore på nyttårsferie i Trøndelag testa positivt. Vedkomande har få nærkontaktar, men har trent i lag med vener ved Family Sport Club i sentrum av Ålesund den  8. og 10. januar. Nærkontaktar er sett i karantene. Personar som har trent samstundes med vedkomande, vert kontakta av smittesporingsteamet.
 • To gjestearbeidarar har testa positivt etter innreise. Begge har vore i karantene. Ein av dei var nærkontakt til ein annan smitta. Nye nærkontaktar er sett i smittekarantene.

12. januar kl. 13:58

Vestnes kommune har fått melding om sju nye smittetilfelle siste døgn, det er alle tilreisande arbeidarar i innreisekarantene ved Vard sine karanteneriggar.

 • Tre personar som rutinemessig blei testa etter ankomst til VARD sine karanteneriggar har fått påvist covid-19.
 • Fire personar har testa positivt på test tatt ved innreise til landet.
 • Alle har vore i karantene sidan ankomst, og er i isolasjon på Trohaugen.
 • Ingen har symptom, og er sjekka av VARD sitt helseteam.
 • Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

Dei siste vekene har 800 arbeidarar kome tilbake etter juleferien og er i innreisekarantene på VARD sine brakkeriggar. 

 • VARD testar fortløpande tilreisande arbeidarar som har kome til selskapet sine brakkeriggar etter opphald i utlandet.
 • Sjølv om alle arbeidarane tek koronatest før avreise frå heimlandet, og myndigheitene har eit mål om å teste alle på landegrensene til Noreg, tek VARD ytterlegare 2 tilleggstestar av alle arbeidarar under karanteneperioden.
 • Første test blir teke etter ankomst, den neste før karanteneopphaldet blir avslutta. Selskapet retestar og dei som har positivt testresultat, samt nærkontaktar og personar i same reisefølge.

VARD har i lang tid praktisert butikkforbod for arbeidarane i karantene. Ved karanteneriggane er det vakthald 24 timar i døgnet 7 dagar i veka. Vakttenesta er ansvarleg for inn- og utsjekk, vakthald og sikkerheit, samt bistå bebuarane om det er noko dei har behov for. 

Positive testar som blir registrert som følge av VARD sine interne testing, blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av VARD og Vestnes kommune. 

11. januar

Ålesund kommune fekk søndag meldt om eitt nytt tilfelle av smitte med koronavirus. Vedkomande er ein utanlandsk arbeidar, og testa positivt i samband med innlegging på sjukehus for akuttmedisinsk behandling. Vedkomande var allereie i innreisekarantene. Nærkontaktar er sett i karantene.

- Det er så langt ikkje meldt om fleire smittetilfelle relatert til Aktiv trening Blindheim. Vi ventar framleis på svar på prøver som vart tatt i løpet av laurdag og søndag. Senteret er førebels stengt, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Fleire tilfelle av smitte hos gjestearbeidarar

Gjennom helga har kommunen fått melding om fleire nye smittetilfelle. Nesten alle er relatert til smitte hos gjestearbeidarar som kjem tilbake til VARD etter nyttår. Dei er alle isolert på Trohaugen i Vestnes kommune. Tal frå VARD blir registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men blir handtert av Vestnes kommune.

Omfattande testing hos VARD

 • VARD tester fortløpande tilreisande arbeidarar som kjem til selskapet sine brakkeriggar etter opphald i utlandet. Sjølv om alle arbeidarane tar koronatest før dei reiser frå heimlandet, og styresmaktene har eit mål om å teste alle (flest mogleg) på landegrensene til Noreg, tar VARD ytterligare to tilleggstestar av alle arbeidarar under karanteneperioda. Første test vert teken etter at dei kjem til landet, den neste før karanteneopphaldet vert avslutta. Selskapet tar også retester av dei som har positivt testresultat, og nærkontaktar og personar i same reisefølge.
 • Det er resultatet frå desse testane som kjem fortløpande no.

Dei siste vekene har 800 arbeidarar kome tilbake etter juleferien, og er i innreisekarantene på VARD sine brakkeriggar. Alle blir testa i følge prosedyren nemd ovanfor.

10. januar

Ein arbeidar i innreisekarantene ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen, Vestnes kommune, har testa positivt på covid-19.  Personen har vore i karantene på Trohaugen sidan ankomst, og er overflytta til isolasjon. Alle nærkontaktar har vore i karantene sidan ankomst.

Personen har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Norge.

Smittetilfella som gjeld Vard blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av Vard og Vestnes kommune. 

9. januar

Ni arbeidarar i innreisekarantene testa positivt på covid-19

Åtte arbeidarar i innreisekarantene ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og ein frå Kongsberg Skipsservice testa positivt på covid-19.

Testresultata frå VARD sine lokasjonar fredag viser:

 • 5 personar har testa positivt etter retesting tatt i samband med at dei på reisa til Noreg har vore nærkontaktar til kollegaer som fekk påvist korona tidlegare i veka.
 • 3 personar har testa positivt etter rutinemessig test tatt ved ankomst til VARD sine karanteneriggar.
 • Alle har vore i karantene sidan ankomst, 6 på Trohaugen i Tomrefjord og 2 på Terøya i Søvik.
 • Alle er overflytta til isolasjonsbrakker på Trohaugen.
 • Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

1 person registrert med positiv usikker test tidlegare i veka er no retesta. Testen er negativ. 

Smittetilfella som gjeld Vard blir offisielt registrert på Ålesund kommune sin statistikk, men handtert av Vard og Vestnes kommune. Tilfella blir likevel registrert i Vestnes kommune sin interne statistikk.

Den tilreisande arbeidaren frå Kongsberg Skipsservice, som er i innreisekarantene, testa positivt for covid-19 ved flyplass.

 • Personen er utan symptom og er overført til isolasjon.
 • Nærkontaktar er sett i karantene.
 • Alle rutinar er følgd og den smitta blir følgd opp av Kongsberg Skipsservice sitt smitteteam.
 • Den smitta har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet innan 72 timar før ankomst Noreg.

8. januar kl 22.30: 

Eitt nytt tilfelle av koronavirus – kommuneoverlegen stenger ned Aktiv trening Blindheim

Ålesund kommune fekk fredag kveld melding om at ein person er smitta med koronavirus. Vedkomande har trent ved treningssenteret Aktiv trening Blindheim. Det er no til saman tre brukarar av treningssenteret som har testa positivt for korona sidan 4. januar. Kommunen vel derfor å midlertidig stenge senteret. 

Dei to første smittetilfella var nærkontaktar, medan det ikkje er tilfelle for den sist smitta. Vedkomande har testa seg etter SMS-varsling frå smittesporingsteamet i kommunen. 

-    Treningssenteret vert no midlertidig stengt. Dei som har trent samstundes med den smitta vil bli varsla særskild. Andre som har trent ved Aktiv trening Blindheim i perioden 30. desember til 6. januar vert bedne om å ha lav terskel for å teste seg ved symptom, seier kommuneoverlege Olav Mestad. Bestill koronatest digitalt

8. januar kl. 14.39: 

Torsdag 7. januar fekk Ålesund kommune meldt om seks nye tilfelle av koronavirus.  Fem av tilfella vart påvist hos personar i innreisekarantene. Ein person som har vore i smittekarantene har óg fått påvist koronavirus. Alle er no i isolasjon. Alle nærkontaktar er i karantene.

Hatlane omsorgssenter opna for besøk igjen

Torsdag 7. januar opna Hatlane omsorgssenter for besøk igjen. Omsorgssenteret har vore stengt sidan 30. desember etter at ein tilsett fekk påvist koronavirus.

Alle pasientar og øvrig personale har testa negativt på opptil fleire koronatestar. Alle nærkontaktar er no ute av karantene. Det er ikkje påvist smitte hos nokon av pasientane eller tilsette.

7. januar kl. 16.16: 

Vestnes kommune melder om at fire arbeidarar i innreisekarantene ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen i Tomrefjorden og tre i innreisekarantene i PCS testa positivt på koronavirus ved testing på flyplass. (Desse tilfella blir meldt på Ålesund kommune sin statistikk og vi vel derfor å informere om dei her).

Smittesporinga er gjennomført og alle sit no i isolasjon ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen, og nærkontaktane sit i karantene. Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet inntil 72 timar før ankomst Noreg.

7. januar kl. 10.30:

Ålesund kommune fekk seint onsdag 6. januar meldt om to nye tilfeller av koronavirus. Begge tilfella er frå innreise til Noreg, og personane var allereie i innreisekarantene då prøven blei stadfesta. Dei få nærkontaktane som finns er sett i karantene.

6. januar kl. 18.00:

VARD melde onsdag 6. januar kl. 18.00 om at i alt seks arbeiderar i innreisekarantene har testa positivt på Covid-19. To av desse var i karantene i Brattvåg. 

Dei tilreisande arbeidarane har vore i karantene ved VARD sine brakkeriggar. Alle tilreisande arbeidarar blir testa rutinemessig ved ankomst til VARD, i tillegg til pålagde testar frå styresmaktene før avreise frå heimlandet, og når dei kjem til Noreg. Fire av arbeidarane som testa positivt var i karantene på Trohaugen i Tomrefjord og to i Brattvåg.

Arbeidarane har vore i karantene sidan ankomst til Noreg, og er overført til dedikerte isolasjonsbrakker på Trohaugen. Alle har dokumentasjon på negativ test tatt i heimlandet inntil 72 timar før ankomst Noreg. I samsvar med VARD sine interne prosedyrer blir alle tilreisande arbeidarar frå utlandet også testa av verksemda sitt helseteam etter ankomst og ny test før karanteneopphald vert avslutta. Dette er testar VARD tar på eige initiativ for å kunne oppdage om nokon kan ha blitt smitta etter at test er tatt i heimlandet, eller om ein har vore utsatt for smitte under reisa til Noreg. 

Smittesporing er gjennomført. To av personane ankom i eit større reisefølge, og denne gruppa vil bli spesielt følgd opp av VARD sitt helseteam. Det er totalt 45 nærkontaktar som har vore i reisefølge med dei seks arbeidarane. Alle nærkontaktar har vore i karantene sidan ankomst, og vil bli testa på nytt fredag. 

Sjå utfyllande pressemelding frå VARD. (PDF, 129 kB)

6. januar:

Seint tysdag kveld fekk Ålesund kommune meldt fem nye tilfeller av koronavirus. Smittesporing pågår og nærkontaktar vil bli sett i karantene. Personane som er smitta har det bra.

- Her er nokre usikre smittevegar og smittesporinga er komplisert. Vi er derfor ikkje i mål heilt enno med varsling av alle som skal i karantene, seier kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

4. januar kl. 15.56: 

Ålesund kommune fekk måndag føremiddag melding om til saman sju nye smittetilfelle med koronavirus. Ein av dei smitta er ein person som arbeider i Ålesund kommune på forsterka bustad. 

Her er ein oversikt over dei nye smittetilfella: 

 • Ein gjestearbeidar testa positivt ved grensepassering i Halden. Vedkomande er i isolasjon og blir testa på nytt i dag. Reisefølge er i karantene.
 • Fem personar som alle var i karantene på grunn av nærkontakt med smitta har testa positivt for koronavirus. Dei er overført til isolasjon. Fire  av desse tilhøyrer det pågåande utbrotet i Ålesund/Sula.
 • Ein person som arbeider i forsterka kommunal bustad har testa positivt for koronavirus og er sett i isolasjon. Vedkomande arbeider berre i forhold til ein brukar som bur åleine. Denne brukaren og aktuelle arbeidskolleger er i karantene og blir testa.  Vedkomande som er smitta er vekependlar og smittekjelda er truleg frå heimkommunen.

3. januar:

Ålesund kommune har i dag fått meldt fire nye tilfelle av koronavirus. Alle var kjente nærkontaktar til tidlegare meldte smittetilfelle. Smittevegen er kjent. Nærkontaktar er sett i karantene.

2. januar

Seint 1. nyttårsdag fekk Ålesund kommune meldt enda ein person som er påvist smitta av koronavirus. Vedkomande var i karantene og har få symptom. Smittetilfellet er relatert til det pågåande utbrotet i Ålesund kommune og i Sula kommune.

1. januar:

To nye tilfelle av koronavirus i Ålesund:

 • Ålesund kommune fekk nyttårsaftan melding om at ein gjestearbeidar som var i innreisekarantene hadde testa positivt for koronavirus. Vedkomande er flytta til isolasjon.
 • I dag 1. nyttårsdag fekk vi meldt om smitte hos ein person som allereie var i karantene på grunn av smitte i nær familie. Vedkomande er del av smitteutbrot i Ålesund med forgreining til Sula. Til saman 24 personar er no smitta i dette utbrotet.

Status for Hatlane omsorgssenter og heimetenesta

Det er ikkje påvist smitte hos pasientar eller helsearbeidarar ved Hatlane omsorgssenter eller hos Åse-Blindheim heimetenestedistrikt, avdeling Åse og Lerstad. Pasientar, helsearbeidarar og nærkontaktar vert testa på nytt i morgon. 

Det har no vore nokre helgedagar, mindre testing og redusert analysekapasitet ved mikrobiologisk avdeling i Molde: 

-    Vi minner om at teststasjonen på Åse er open i morgon laurdag.  Vi ber alle som har symptom eller har vore utsett for risiko for smitte om å melde seg til testing. Du kan booke på førehand via Ålesund kommune sine nettsider. Dersom behovet for testing er stort, vil vi kunne oppjustere testkapasiteten på kort varsel, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Smittetal for tidlegare månadar

Til toppen