Koronareglar for serverings- og skjenkestader

Koronaregler for serverings- og skjenkestader

Det er no skjenkestopp frå klokka 23.00 på stader med skjenkebevilling, og ein må seinast klokka 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. Skjenking skal skje ved borda.

  • Serveringstaden skal sørge for at alle kan halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.
  • Krav om munnbind der det ikkje er mogleg å halde meteren, unntatt medan ein sit ved bordet.
  • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
  • Sjå dei nasjonale reglane på regjeringen.no.

Reaksjoner ved brot på retningslinene

I høve dei særskilde reglane for serverings- og skjenkestader etter Covid-19 forskrifta med tanke på smittevernforsvarleg drift, samt innskrenkingar i opnings-/skjenketider, vil Ålesund kommune sette i verk fylgjande reaksjonar ved brot på retningslinene:

  • 1. gongs avvik:  Skriftleg åtvaring.
  • 2. gongs avvik:  Stenging i ei veke og krav om oppdaterte skriftlege smittevernrutinar før opning att.

Heimel:

Ut frå ei naturleg forståing av alkoholforskrifta § 10-1 har kommunen ikkje mynde til å sanksjonere brot på føresegner gjevne i Covid-19-forskrifta (§ 14a, femte ledd) etter reglane om prikktildeling og inndraging, fordi føresegnene ikkje spring ut av alkohollova. Brot på føresegnene i forskrifta må i staden handhevast og sanksjonerast i samsvar med reglane i smittevernlova.

Meir informasjon

Til toppen