Karantenehotell

Karantenehotell ved innreise

Endringar i ordninga med karantenehotell i covid-19-forskriften § 5 frå 13. desember 2020. Hovudregelen vil etter desse endringane framleis vere at tilreisande til Noreg pliktar å gjennomføre karantene på karantenehotell, men det er gjort justeringar i kva grupper som er unnateken frå denne plikta.

Nedkorta innreisekarantene ved to negative testar

Gjeldande frå klokka 08.00 29. desember.

Regjeringen har, med anbefaling frå Helsedirektoratet og FHI, bestemt å korte tida i innreisekarantene dersom personen som kjem til Noreg kan dokumentere to negative testar i karantenetida.

Første test må vere tatt innan tre dagar etter at ein kjem til landet. (covid-19 hurtigtest eller PCR-test). Andre test må vere ein covid-19 PCR-test som tidligast kan takast sju dagar etter at ein kom til landet. Karanteneplikta gjeld fram til det siste negative prøveresultatet er klart.

Unnataket gjeld ikkje for dei som har vore i Storbritannia dei siste fjorten dagane før dei kom til Noreg.

Sjå meir informasjon på regjeringen.no

Klargjering frå justisdepartementet angåande utanlandske arbeidstakarar 23. desember:  

Utenlandske arbeidstakere som ved grensepassering kan dokumentere arbeidsforholdet i Norge, kan benytte seg av karantenehotellordningen der arbeids- eller oppdragsgiver betaler egenandelen på 500 kr.

Det presiseres imidlertid at det ikke er anledning til å reservere plass på et bestemt karantenehotell på forhånd. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Den reisende står fritt til å velge og gjennomføre karantene i en annen kommune enn ankomstkommunen så lenge det er etablert karantenehotell i kommunen, og det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet.  

Dersom arbeids- eller oppdragsgiver ikke har egnet oppholdssted, kan arbeids- eller oppdragsgiver på forhånd reservere egnet oppholdssted på hotell i egenregi. Dette er imidlertid ikke en del av karantenehotellordningen, og avtalen vil være mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det aktuelle hotellet."

Lengda på karantenehotel

Kjem du reisande frå utlandet utan fast og eigna bustad i Norge må du bu på karantenehotell i 10 dagar. Giske og Ålesund kommune har etablert karantenehotell for reisande som kjem til Vigra på Aalesund Airport Hotell, og Scandic Parken hotell. Om det er ledige rom, bestemmer du sjølv kva karantenehotell du vil bu på. 

Siste endringer i covid-19 forskrifta

Revidert rundskriv om karantenehotell publisert 13. desember

Krav om negativ test ved innreise til Noreg

Kjem du til Noreg frå utlandet, må du vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må vere tatt innan 72 timar før innreise. Dersom du ikkje viser ein slik test, kan du bli nekta innreise. Godkjent testmetode på testen er PCR eller hurtigtest (antigen). Attesten skal vere på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Det er ein rekkje unntak frå negativ test ved innreise. Sjå heile lista for unntak av testkrav i covid-19 forskrifta.

Kven bestemmer kor du skal bu i karantenetida? 

Det er politiet som avgjer kven som skal bu på karantenehotell, og kven som har anna godkjend bustad for karantene.  

Reisande til Vigra via Gardermoen, blir stoppa av politiet på Gardermoen. Ein får reise vidare til Vigra, dersom det er ledig karantenehotell i Giske eller Ålesund. 

Enkelte persongrupper er unnateken frå plikta til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikta gjeld ikkje for følgande seks grupper, som omtalast nærare her: 

  1. De som ved innreise kan dokumentere at de er bosatt eller har fast bopel i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted
  2. De som ved innreise kan dokumentere at de er gift med eller har felles barn med en person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til ektefellen eller den andre forelderen. Unntaket gjelder også for mindreårige barn til personer nevnt i første punktum
  3. De som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ved innreisen kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering
  4. De som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, og har et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, og ved innreisen kan fremlegge bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene
  5. De som søker asyl eller er overføringsflyktning
  6. De som kan dokumentere at de er unntatt etter §§ 6b sjette ledd eller 6i.

(6b: Yrkessjåførar i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. 6i: Utenlandsk militær avdeling som ankommer Norge for trening, øving eller operasjon godkjent av Forsvarsdepartementet)

Oppfølging av dei som er på karantenehotell

Kommunen tilbyr testing av dei som er på hotellet i karanteneperioden. Sjølv om ein testar negativt, skal ein likevel bu på karantenehotellet i ti dagar. Dersom du testar positivt skal du i isolasjon. Bur du allereie på karantenehotell, skal du vere i isolasjon på karantenehotellet. 

Kven betalar?

Personar som er på karantenehotell må betale ein eigenandel for opphaldet. Eigenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersonar og 500 kroner per døgn for arbeidsgivarar. Resten av utgiftene vil bli dekka av staten. Les meir om karantenehotell på regjeringa si nettside.

Meir informasjon: 

 

 

Til toppen