Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk hjelp til daglege gjeremål i heimen kan tildelast personar som har eit særleg behov for hjelp på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Er behovet for hjelp av midlertidig art, vil målsettinga vere at brukaren etter kvart skal kunne klare meir sjølv.

Tenesta praktisk bistand/heimehjelp er ei av fleire heimetenester som kan tildelast etter søknad og ei fagleg vurdering av behov.

I vurderinga av behovet for hjelp tar vi omsyn til:

  • Dine eigne moglegheiter for å klare eller ta del i oppgåvene.
  • Om det er ein ektefelle, familie eller andre som kan ivareta, eller ta del i oppgåvene.
  • Om det fører til helsemessige konsekvensar dersom hjelpa ikkje blir gitt.

Pris

Sjå dei vedtekne prisane for heimebaserte tenester i Ålesund kommune. (PDF, 131 kB)

Heimebaserte tenester - praktisk hjelp i heimen
Inntekt kr. per år kr. per månad
Inntil 2G Inntil 202.701,- 215,-
2-3G Mellom 202.702,- og 304.052,- 1.274,-
3-4G Mellom 304.053,- og 405.403,- 2.124,-
4-5G Mellom 405.404,- og 506.754,- 2.761,-
Over 5G Større enn 506.755,- 4.036,-
G=grunnbeløp i folketrygda
Sjølvkost for tenesta er kr 554,- per time
 

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester  (digitalt skjema).

Søknaden blir behandla og vedteke i avdeling for koordinering og tildeling.

Klage på vedtak eller teneste

Til toppen