Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie

Kommunen kan gi heimesjukepleie i inntil 24 timer/døgn til personar som treng behandling, pleie og omsorg i heimen både av fysisk og psykisk art, uansett alder.

Kven kan få heimesjukepleie?

Heimesjukepleien skal yte nødvendig helsehjelp, og har som mål at pasienten skal vere mest mogleg sjølvhjelpt. Dette oppnår vi ved at pasienten blir stimulert til å gjere dei oppgavene han/ho kan klare sjølv. Tilbod omfattar difor også informasjon, støtte og rettleiing. Heimesjukepleien si oppgåve er å legge til rette for eiga meistring, og å hjelpe til med det pasienten ikkje kan klare sjølv.

Ved vurdering av søkaren vektlegg vi:

  • om søkaren ut frå ei sjukepleiefagleg vurdering er heilt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta dei grunnleggande behova sine.
  • om søkaren er avhengig av hjelp til handtering av legemiddel, ulike typar prøvetaking, stell av sår m.m.

Den endelege anbefalinga blir sett i samanheng med øvrig hjelp søkaren evt. mottar frå kommunen. Det blir fatta enkeltvedtak ved tildeling av tenesta.

Tenestetilbodet er gratis.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester (digitalt skjema)

Søknaden blir behandla og vedtatt i avdeling for Koordinering og tildeling.

Klage på vedtak

Klage kan rettast til avdeling for Koordinering og tildeling, med heimmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 3 veker etter mottatt vedtak. Dersom klagar ikkje får medhald, går klagen til kommunen si klagenemnd. Dersom klagar framleis ikkje får medhald i klagen, kan vedtaket påklagast til fylkeslegen.

Til toppen