Heimesjukepleie

Heimesjukepleie

Kommunen kan gi heimesjukepleie i inntil 24 timer/døgn til personar som treng behandling, pleie og omsorg i heimen både av fysisk og psykisk art, uansett alder.

Kven kan få heimesjukepleie?

Heimesjukepleien skal yte nødvendig helsehjelp, og har som mål at pasienten skal være mest mogleg sjølvhjelpt. Dette oppnår vi ved at pasienten vert stimulert til å gjere dei oppgavene han /ho kan klare sjølv. Tilbud omfatter derfor også informasjon, støtte og veiledning. Heimesjukepleien si oppgåve er å legge til rette for eigen mestring, og å hjelpe til med det pasienten ikkje kan klare sjølv.

Ved vurdering av søkeren vektlegger vi:

  • om søkeren ut fra en sykepleiefaglig vurdering er helt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta sine grunnleggende behov
  • om søkeren er avhengig av hjelp til legemiddelhåndtering, ulike typer prøvetaking, stell av sår m.m.

Den endelige anbefaling ses i sammenheng med øvrig hjelp søkeren evt. mottar fra kommunen. Det fattes enkeltvedtak ved tildeling av tjenesten.

Tjenestetilbudet er gratis.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester (digitalt skjema)

Søknaden behandles og vedtas i enhet for Koordinering og tildeling.

Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens enhet for Koordinering og tildeling og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Til toppen