Heimesjukepleie

Kommuna kan gi heimesjukepleie i inntil 24 timar/døgn til personar som treng behandling, pleie og omsorg i heimen, både av fysisk og psykisk art, uansett alder.

Kven kan få heimesjukepleie?

Heimesjukepleien skal yte nødvendig helsehjelp, og har som mål at pasienten skal vere mest mogleg sjølvhjelpt. Dette oppnår vi ved at pasienten blir oppmoda til å gjere dei oppgåvene han/ho kan meistre sjølv. Tilbodet omfattar difor også informasjon, støtte og rettleiing. Heimesjukepleien si oppgåve er å leggja til rette for eiga meistring, og å hjelpe til med det pasienten ikkje mestrar sjølv.

Ved vurdering av søkjaren vektlegg vi:

  • om søkjaren ut frå ei sjukepleiefagleg vurdering er heilt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta dei grunnleggjande behova sine.
  • om søkjaren er avhengig av hjelp til handtering av legemiddel, ulike typar prøvetaking, stell av sår m.m.

Den endelege anbefalinga blir sett i samanheng med anna hjelp søkjaren kan få frå kommuna. Det blir fatta enkeltvedtak ved tildeling av tenesta.

Tenestetilbodet er gratis.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstenester

Søknaden blir behandla og vedtatt i avdeling for Koordinering og tildeling.

Klage på vedtak

Klage kan rettast til avdeling for Koordinering og tildeling, med heimel i kommunehelsetenestelova. Klagefristen er 3 veker etter mottatt vedtak. Dersom klagar ikkje får medhald, går klagen til kommuna si klagenemnd. Dersom klagar framleis ikkje får medhald i klagen, kan ein klage til Statsforvaltaren.

Ansvarleg for tenesta