Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukerstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisere  praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemma som har omfattande behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor heimen.

BPA passer til yngre funksjonshemma som ønsker å leve et sjølvstendig liv. Ved å tilsette og lede sine assistentar sjølv kan de organisere hjelpa.  Bruker eller annan frivilleg person som bruker peikar ut må være arbeidsleiar for assistentane.

Mål

Målet er at brukaren får muligheit for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for si funksjonshemming.
BPA vurderes i forhold til kva brukaren ville ha blitt tildelt med ordinære tenester slik som heimehjelp, støttekontakt, boveilederteneste eller anna.
Ved vedtak om BPA har brukaren rolle som arbeidsleiaer og påtar seg eit større ansvar for organisering og innhald i forhold til sine behov.
 
Tenesten er heimla i Helse- og omsorgstenestelova § 3-8, jf. § 3-2. Tildeling av BPA skal vurderes på same måten og innafor dei same rettslege rammene som dei andre tenestane  i Helse- og omsorgstenesteloven § 3-2. Det blir rekna eigendel på den del av tenesten som blir definert som praktisk bistand.

Fritt brukervalg

Fritt brukervalg betyr at den som har fått innvilga BPA kan velge å motta tenesten frå kommunen eller frå ein av dei private leverandørane. I leverandørbrosjyren under finn du informasjon om kommunens retningslinjer for fritt brukervalg.


Leverandørar

Følgande er leverandører i Ålesund (eksterne lenker) :

 Sjå brosjyra om fritt brukarvalg i Ålesund kommune

Til toppen