Avlasting

Avlasting

Korttidsopphold i sykehjem eller bokollektiv gir omsorgsyter avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søkje?

Tenesten er for pårørande som har behov for avlasting ein periode og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald med heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkjarar får heimebesøk av kommunen. Hensikten med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerende tjenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Pris

Avlasting er gratis.

Til toppen