Avlasting

Avlasting

Korttidsopphald på sjukeheim eller bukollektiv der ein gir omsorg eller avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søke?

Tenesta er for pårørande som har behov for avlasting ein periode og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald på heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkarar får heimebesøk av kommunen. Hensikta med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerande tenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstenester

Pris

Avlasting er gratis.

 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen