Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod som varer i ein tidsavgrensa periode og som føregår i heimen eller i nærmiljøet ditt. Saman med deg set vi mål med utgangspunkt i daglege aktivitetar du ønsker å meistre. Teamet rundt deg vil vere samansett av heimetenesta, fysioterapeut og ergoterapeut, og vil følge deg opp i omlag seks veker.

Korleis få tenesta?

Ved søknad skal du bruke Ålesund kommune sitt digitale tilvisingsskjema, du kan også sjå informasjonsbrosjyra for kvardagsrehabilitering.

Tilvisning til kvardagsrehabilitering

For kven?

 • Deg som bor heime og som tidlegare har klart deg med lite, eller inga hjelp frå heimetenesta, men som no har behov for hjelp på grunn av sjukdom eller skade.
 • Deg som har eit ønske om i størst mogleg grad å klare deg sjølv i kvardagen.
 • Deg som er villig til å gjere ein ekstra innsats for å bli meir sjølvhjulpen.

Kartlegging

Vi kjem heim til deg og gjennomfører ei kartlegging. Vi ser på kva du klarer og kva utfordringar du har i kvardagen. Saman set vi konkrete mål for kva daglege aktivitetar du ønsker å trene/øve på.

Vidare

Kartlegginga dannar grunnlaget for korleis vi saman skal jobbe for at du skal nå måla dine. Heimetenesta og terapeutane vil bytte på å kome heim til deg og hjelpe deg med den daglege treninga. Treninga vil bli tilpassa og evaluert undervegs.

Avslutning

Etter seks veker tar vi ei oppsummering med utgangspunkt i dei måla du sette deg ved oppstart.

Eksempel på aktivitetar å trene på:

 • Kle av og på seg og stell
 • Dusjing
 • Lage mat
 • Enkelt husarbeid
 • Ta bussen
 • Gå i trapp
 • Gå utandørs
 • Handle i butikk
 • Komme inn og ut av senga
 • Dra på besøk

Tips til møblar og hjelpemiddel ved nedsett balanse og styrke (PDF, 349 kB)

Informasjon til pårørande (PDF, 220 kB)

Plan for rehabilitering i Ålesund kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon, telefon: 909 72 546  (09:00-14:00)

Ansvarleg for tenesta

Til toppen