Avklaringsavdeling

Kommunen si avklaringsavdeling er til for pasientar som skal ha eit behandlings- eller omsorgstilbod på kommunalt nivå, men som treng klargjering og behandling før ein blir overført til andre kommunale tilbod, eller kan reise heim.

Dei fleste som kjem til denne avdelinga er utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som av ulike årsakar ikkje kan reise direkte heim.

Kommunen si avklaringsavdeling er på Åse helsehus og har 12 plassar.

Avklaringsavdelinga samarbeidar med tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester, som styrer inntak og utskriving av pasientar. Tilbodet blir kun gitt til dei som har registrert bustadsadresse i Ålesund.

Det er eigenbetaling for ein plass ved avdelinga. Prisen er fastsett av kommunestyret og blir regulert årleg.

 

Ansvarleg for tenesta